Juhlitaan nuorten oikeuksia!

Tällä viikolla juhlitaan YK:n päivää! Mannerheimin Lastensuojeluliiton yksi tärkein tavoite onkin, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) tavoite: perusoikeuksien: terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille, ja nuorille, toteutuisi. Mutta toteutuuko tavoite?

Nyt viime vuosinä kiusaaminen on noussut yhdeksi merkittäväksi haasteeksi, joka horjuttaa nuorten hyvinvointia. Vuosikymmenten varrella MLL on tehnyt merkittävää työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi, aina yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaisesti.  Siksi myös tähän teemaan, kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusattujen tukemiseen on haluttu satsata. Sillä lisääntyneestä julkisesta puheesta, ehkäisyyn käytetyistä resursseista sekä kasvavasta tiedosta huolimatta kiusaamista tapahtuu edelleen kaikilla koulutusasteilla, työpaikoilla ja harrastuksissa.  Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan noin 6% peruskoululaisista ja noin 1% toisen asteen opiskelijoista kokee kiusaamista viikoittain. YK:n sopimuksen tavoite, turvan takaaminen kaikille lapsille, ei siis todellakaan toteudu. Pelko, häpeä, stressi, viha ja avuttomuus, jota kiusaaminen aiheuttaa heikentää sekä nuoren, että koko perheen hyvinvointia

Varhaisin keino, jo 1970-luvulta lähtöisin toimintamalli, jolla MLL on halunnut osaltaan vahvistaa nuoria sekä ehkäistä kiusaamista, on tukioppilastoiminta. Tukioppilas voi auttaa kouluyhteisössä siinä, ettei kukaan jää yksin ja että koulun yhteishenki pysyy mukavana. MLL tarjoaa kouluille tukioppilaskoulutuksia ja tukee tukioppilaiden ohjaajia. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn kannattaa satsata, sillä ongelmat, joita kiusaaminen voi yksittäiselle nuorelle ja koko hänen perheelle aiheuttaa, ovat todella vakavia. On kuitenkin epätodennäköistä, että kiusaaminen saataisiin kokonaan loppumaan ja siksi on tärkeä järjestää toimintaa, jolla voidaan tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka kiusaamista ovat joutuneet kokemaan.

Yhtenä esimerkkinä tarjottavasta avusta on Kuopiossa uutena alkanut Selviytyjät -vertaisryhmätoiminta 12-20 -vuotiaille nuorille. Tavoitteena on tukea kiusaamista kokeneen lapsen ja nuoren itsetuntoa ja positiivista minäkäsitystä, sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä elämänhallintaa niin, ettei kiusaamisen negatiivisia vaikutuksia ilmenisi, tai että ne eivät pitkittyisi ja siirtyisi aikuisuuteen asti. Ryhmä voi tarjota uuden positiivisen kokemuksen turvallisesta ryhmästä, ja siitä, että vertaisten kanssa ja ryhmässä voi olla mukavaa. Kaikille ei ryhmämuotoinen tuki kuitenkaan sovi ja siksi lapsen tai nuoren tueksi voi hakea myös kaveritoimintaa, jossa turvallinen, koulutettu vapaaehtoinen toimii aikuisena lapsen tukena ja kaverina mm. harrastuksissa tai muuten vain arjessa. Välillä on vain hyvä, että lapsella on joku turvallinen aikuinen elämässä, oman perheen ulkopuolelta. Perhe voi myös hakea perhekummia tilanteissa, joissa koko perhe kaipaa tukea arkeensa. Perhekummin tavoitteena on tukea erityisesti vanhemmuutta yhdessä vietetyn ajan kautta. MLL tarjoaa myös edullista lapsenhoitoapua tukemaan perheiden arkea. Monilapsisissa perheissä, yhden lapsen kiusaamiskokemus voi aiheuttaa haasteita perheen arjessa, kun kiusatun lapsen asioita on selvitettävä. MLL vapaaehtoisen lapsen hoitajan voi tilata kotiin esimerkiksi 2 tunniksi tai vaikka säännöllisenä lasten hoito apuna vaikkapa kerran viikossa.

MLL:n Järvi-Suomen piirissä halutaan siis monin keinoin vahvistaa perheitä ja nuoria, selviämään heidän kohdalleen sattuneista haasteista, sillä kiusaamisen uhriksi voi joutua kuka vain. Olemme lasten, nuorten ja koko perheen puolelle, kiusaamista vastaan. Tukea tarjotaan vapaaehtoisvoimin, jo ennen vakavampia ongelmia.  Meidän toimet yksin eivät riitä saavuttamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tavoitteita. Jokainen aikuinen, ja jokainen nuori, voi osaltaan auttaa. Pienillä teoilla, olemalla reilu kaveri, kysymällä työ- tai koulukaverilta mitä hänelle kuuluu, tai istumalla yksin istuvan viereen ruokatunnilla, voi saavuttaa jo paljon! Mitä sinä voisit tehdä, että jokainen meistä tuntisi olevansa arvostettu ja hyväksytty omassa yhteisössään?

Elina Hartikainen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri, Selviydytään kiusaamisesta -projektikoordinaattori