Sosiaalialan vaalinäkyvyys oli katastrofaalinen – vaikuttamistyö odottaa nyt tekijöitään!

Pyrin välttelemään asiapitoisissa teksteissä äärimmäisten termien käyttöä, mutta nyt kuvaan aluevaaleja sosiaalialan valtakunnallisen näkyvyyden kannalta katastrofaalisiksi. Josko tällainen vahva termi antaisi pontta muutostyöhön voivottelun sijaan.

Aluevaalien vaalitenteissä kaksi teemaa loisti poissaolollaan: sosiaalipalvelut ja pelastustoimi. Vaalikeskusteluissa ja -materiaaleissa silmiini osui myös selkeitä sosiaalipalveluita koskevia virheellisyyksiä.

Tutustuessani omalla alueellani eli Etelä-Savon hyvinvointialueella valtuustoon valittujen edustajien koulutus- ja ammattitaustoihin sote-edustus näyttäisi jakautuvan 59 edustajan valtuustossa seuraavasti: 18 (31 %) terveydenhuollon edustajaa, 3 (5 %) sosiaalialan edustajaa sekä 2 lähihoitajaa eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanutta edustajaa.

Sosiaalialan ammattilaiset nostivat vaalien alla sosiaalisessa mediassa esiin alan näkyvyyden puuttumisen – tai sitten kyse oli vain omasta somekuplastani, jossa seuraamieni henkilöiden kannanotot näkyivät saamatta kuitenkaan tilaa laajemmilla foorumeilla. Niin tai näin, vaalit on nyt käyty, ja seuraavaksi tulee lähteä hakemaan tilanteeseen muutosta. Ohessa neljä haastetta liittyen sosiaalityön ja -ohjauksen vahvistamiseen palvelujen tuottamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Kolme koulutus- ja viestintähaastetta

HAASTE 1. Sosiaalityön ja sosiaalialan näkymättömyyden tekee vaaleissa paradoksaaliseksi se, että sosiaalityön yksi orientaatio ja tehtäväalue on rakenteellinen sosiaalityö. Rakenteellisessa sosiaalityössä keskeistä on nimenomaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen eli huono-osaisuuden, sosiaalisten ongelmien sekä niitä synnyttävien ja ylläpitävien yhteiskunnallisten rakenteiden näkyväksi tekeminen ja näistä viestiminen esimiehille, johdolle, päätöksentekijöille ja kansalaisille.

Alalle kouluttautuvien tulisi siis periaatteessa jo koulutuksen aikana orientoitua vaikuttamaan, viestimään ja ajamaan heikoimmassa asemassa elävien asemaa. Mutta miten on – kuinka moni sosiaalityöntekijä tai muu sosiaalialan ammattilainen asettui vaaleissa ehdolle?

Ensimmäinen haaste on koulutushaaste ja sen heitän erityisesti meille kouluttajille. Sosiaalialan korkeakoulutuksen tulee vahvistaa rakenteellisen sosiaalityön osaamista, antaa tuleville ammattilaisille valmiuksia vaikuttamistyöhön ja viestintään. Ei ole aina helppo paikka tuoda kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, hiljaisuuteen jäävien ihmisryhmien ääni esiin ja puolustaa heidän oikeuksiaan palvelujärjestelmässä. Tämä vaikuttamistyö on kuitenkin osa sosiaalityöntekijän ammatillisuutta ja osaamista.

HAASTE 2. Vaalitenteissä oli ymmärrettävästi helppoa keskustella lääkäreistä ja hoitajista – he ovat meille kaikille tuttuja ja perinteisiä ammattilaisia. Sosiaalipalveluissa työskennellään useilla eri nimikkeillä, ja vaalikeskusteluista näki kuinka epävarmalla alueella alan ulkopuoliset ovat jo ihan termien suhteen. Lääkärin ja sairaanhoitajan nimikkeet, jopa vastuiden erot ovat karkealla tasolla jossain määrin maallikoillekin selviä, mutta entä sosiaalityö? Kuinka moni kansalainen hahmottaa sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työnjaon?

Toinen haaste on viestintähaaste. Meidän alalla toimivien tulee etsiä ja käyttää viestinnän kanavia, joilla sosiaalialan työntekijöitä tehdään tutuksi ja sosiaalityölle ja -palveluille annetaan kasvot: kuka ihmisen vastaanottaa ja häntä tukee missäkin elämäntilanteessa?

HAASTE 3. Iso osa aluevaltuustojen uusista päättäjistä tarvitsee valtuustokautensa alussa perusopastuksen sosiaalihuoltoon ja -palveluihin. Kolmas haaste on niin ikään koulutushaaste. Voisiko sosiaalialan osaamiskeskuksilla, järjestökentällä (esimerkiksi alueilla toimivat sosiaali- ja terveysturvayhdistykset) ja alueen sosiaalialan oppilaitoksilla olla roolia tällaisessa koulutus- ja perehdytystyössä? Ilmeisiä tiedon tarpeita on ihan sosiaalihuollon perusteissa, sosiaalipalvelukokonaisuuden hahmottamisessa sekä sosiaalityön ja -ohjauksen keskeisessä tehtäväkentässä ja erityiskysymyksissä uutta palvelustrategiaa luotaessa.

Rakenteellista sosiaalityötä tulee vahvistaa

HAASTE 4. Neljäs haaste on suunnattu sosiaalityön ja -palveluiden esimiehille ja johdolle. Mikäli nykyisillä alueilla ei jo toimi rakenteellisen sosiaalityön työryhmää, työryhmä on syytä perustaa kullekin hyvinvointialueelle. Mihin ja miksi tällainen työryhmä tarvitaan? Työryhmä tarvitaan juuri siksi, että se antaa tukea sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja esimiesten vaikuttamisosaamisen vahvistamiselle, avaa vaikuttamisen kanavia päätöksentekijöiden suuntaan ja tekee näkyväksi alueen sosiaalisia ongelmia, huono-osaisuutta, niitä ylläpitäviä rakenteita sekä niihin vaikuttavaa sosiaalityötä ja -ohjausta.

Rakenteellisen sosiaalityön työryhmätyöskentelystä esimerkkejä jo löytyy – vaikkapa Kainuun sotesta (ks. Kainuun soten sosiaalinen raportti). Sosiaalisessa raportissa todetaan rakenteellisen sosiaalityön työryhmätyöskentelystä seuraavaa: ”…ilmiöitä [=sosiaalityön ilmiöt, jotka koskettavat paljon palvelua tarvitsevia yhteistyö- ja huolenpitoasiakkuuksia] on käsitelty useammalla tasolla. Ilmoitukset ovat menneet havainnon tekijän esimiehelle käsiteltäväksi ja niitä on käsitelty rakenteellisen sosiaalityön työryhmässä, jossa on edustus kaikilta sosiaalialoilta. Edellä mainituissa foorumeissa on tehty toimenpide-ehdotuksia ja toimeksiantoja. Tarkoituksena on myös, että tätä raporttia hyödynnetään päätöksenteossa ja viestinnässä.

Ja päättäjille vielä vinkki. Aluevaltuuston uuden päättäjän ei tarvitse olla sosiaalihuollon ammattilainen eikä sellaiseksi itseään opiskella. Monessa asiayhteydessä askel eteenpäin on jo se, että päättäjä muistaa kysyä, mikä käsiteltävässä asiassa on sosiaalityön ja -palveluiden paikka ja tehtävä. Voi olla yllättävää kuinka monenlaisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa palveluntarpeissa sosiaaliset kysymykset sekä sosiaalityön, muiden sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan organisointi nousevat olennaisiksi ratkaistaviksi kysymyksiksi ihmisen auttamisessa ja tukemisessa.