Keskustan tavoiteltava opetusministerin salkkua seuraavassa hallituksessa

Kes­kus­tan on var­mis­tet­ta­va, et­tä mah­dol­li­suuk­sien tasa-ar­vos­ta sekä koko maan ke­hit­tä­mi­ses­tä pi­de­tään huol­ta tu­le­vi­na­kin vuo­si­kym­me­ni­nä Suo­mes­sa.

Si­vis­tys­puo­lu­ee­na kes­kus­tan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tei ke­tään lai­te­ta eri­ar­voi­seen ase­maan lom­pa­kon koon tai pos­ti­nu­me­ron pe­rus­teel­la. Sik­si kou­lu­tuk­sen pe­rus­tas­ta on pi­det­tä­vä huol­ta.

Keskustan var­mis­tet­ta­va, et­tä myön­tei­nen ta­lous- ja työl­li­syys­ke­hi­tys jat­kuu tu­le­val­la vaa­li­kau­del­la koko Suo­mes­sa. Sik­si mei­dän on otet­ta­va kou­lu­tuk­sen ja osaa­mi­sen salk­ku hal­tuun en­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­lien jäl­keen.

Oleel­lis­ta on esi­mer­kik­si se, et­tä kaik­kien alu­ei­den työ­voi­ma- ja kas­vu­tar­peet voi­daan tur­va­ta sekä kou­lu­tuk­sen laa­tuun ja ke­hit­tä­mi­seen pa­nos­te­taan.

Keskustan on huo­leh­dit­ta­va myös sii­tä, et­tä yri­tyk­siin löy­tyy riit­tä­väs­ti työ­voi­maa. Pa­nos­tuk­sia tar­vi­taan muun mu­as­sa am­mat­til­li­seen kou­lu­tuk­seen.

Työ­voi­man ikä­ra­ken­ne­ke­hi­tys li­sää tar­vet­ta li­sä­tä esi­mer­kik­si kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­maa ja pi­tää yl­lä riit­tä­vää kou­lu­tus­vo­lyy­mia am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Kou­lu­tuk­sen ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va tu­le­vi­na vuo­si­na. Kou­lu­tuk­sen laa­tu ja ke­hit­tä­mi­nen on var­mis­tet­ta­va kaut­ta maan. Tämä on oi­ke­as­ti me­ga­luo­kan ky­sy­mys alu­ei­den elin­voi­man, hy­vin­voin­nin ja tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta.

Kasvun on jo työ­voi­ma­pu­la. TE­Min ti­las­toi­mat rek­ry­toin­ti­on­gel­mat ovat ol­leet esi­mer­kik­si Poh­jois-Sa­vos­sa usei­ta vuo­sia kas­vus­sa ja seu­raa­vat yri­tys­ten vien­nin ja lii­ke­vaih­don no­pe­aa kas­vua.
Vuo­den 2017 lo­pul­la 48 pro­sent­tia työ­nan­ta­jis­ta il­moit­ti kär­si­neen­sä rek­ry­toin­ti­on­gel­mis­ta. Sama ti­lan­ne on eri puo­lel­la Suo­mea.

Kommentit

  • Takakonttipöljä

    Totta, että opetusministerin salkku olisi parempi kuin pääministerin kepulle!

    Tosin minkäänlaisen salkun mahdollisuuteen kepulla on seuraavaksi vuonna 2023!

Kommentointi on suljettu.