Ammatillinen huippuosaaminen rakennetaan yhdessä yritysten kanssa

Ihmislähtöistä suunnittelua monialaisesti. Kuva: Jaakko Laukkanen, Mikko Lappalainen

 

Kuten tiedämme, yrityksillä on merkittävä tarve uudesta, osaavasta työvoimasta niin nyt, kuin tulevaisuudessa. Ajankohtaisena keskustelun aiheena on ollut juuri valmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen kehittyviin yrityksiin. Useasti ongelmana valmistuneen opiskelijan työllistymisessä on työkokemuksen ja referenssien puute, eli kuinka osoittaa osaamisensa työnäytteillä.

 

Useasti työharjoittelu tai yritykseen suunnattu opinnäytetyö ovat toimineet hyvänä ponnistuslautana koulutusta vastaavaan työelämään. Valitettavasti kuluneen pandemia-ajan ikävänä trendinä on ollut työharjoittelupaikkojen vaikea saatavuus esimerkiksi muotoilun alalla, joka johtaa helposti opintojen viivästymiseen.

 

Kyseinen ongelma vaatii toimenpiteitä. Yksi ratkaisu on edeltävänä vuonna Savonia-ammattikorkeakoulussa käynnistetty uusi toimintamalli Design Center Savonia, joka on samanaikaisesti oppimisympäristö sekä yrityspalvelu, jossa opiskelijat suorittavat työharjoittelun. Toiminnan prototyyppiä testattiin muotoilun koulutusohjelmassa onnistunein tuloksin ja nyt toimintaa kehitetään edelleen ja mukaan tuodaan myös insinööri- ja tradenomiopiskelijoita.

 

Pohjalla toimii kolmejakoinen malli ihmislähtöisestä palvelutuotannosta, joka muodostuu monialaisesta toiminnasta yhdistäen muotoilun, tekniikan ja liiketalouden. Toimintamalli on monialaisen suunnitteluyrityksen kaltainen, työelämän simulaatio, jossa opiskelijat työskentelevät aidossa yritys- ja TKI-rajapinnassa. Opiskelijat tuottavat innovatiivisia ratkaisuja, nimenomaan ihminen, loppukäyttäjä keskiössä.

 

Didaktisesta, opetuksen näkökulmasta tämä on erittäin tärkeää, sillä malli edistää koulutuksen laadukkuutta opiskelijoiden substanssiosaamisen kasvaessa konkreettisessa oman alan työssä. Toiminta oppimisympäristönä nojaa vahvasti ryhmässä tapahtuvaan vertaisoppimiseen, sillä siellä työharjoitteluaan suorittavat opiskelijat työskentelevät tiiviinä suunnittelutiiminä, joka rakentaa entistä vahvemman vuorovaikutteisen oppimistilanteen autenttisessa ympäristössä. Lisäksi toiminnan on tarkoitus rohkaista ja ohjata opiskelijoita mahdolliseen tulevaisuuden yrittäjyyteen.

 

Yleisellä tasolla oppimisympäristön tarkoitus on ketteröittää työelämälähtöisen korkeakoulutuksen toteuttamista tukien opetussuunnitelman rakennetta sekä opiskelijan henkilökohtaista urasuunnittelua. Käytännössä opiskelijoita valmennetaan asiantuntijaohjauksessa aidoissa yrityksiltä tulleissa toimeksiannoissa, joissa työ toteutetaan vahvassa vuorovaikutussuhteessa yrityksen kanssa.

 

Tämä luo syvyyttä opintojen aikana kerättyyn tietotaitoon ja vastaa tehokkaasti yrityskentän esittämiin osaamisvaatimuksiin. Lisäksi aito, työelämälähtöinen projekteihin nojaava toiminta auttaa opiskelijoita kontaktoitumaan yrityksiin luoden työllistymismahdollisuuksia.

 

Kivijalkana toiminnalle vaaditaan vahvaa kumppanuusverkostoa, jonka missiona on luoda synergiaa yritysten sekä oppilaitosten välille. Pohjois-Savon alueellinen kehittäminen sekä yrityskentän innovaatiotoiminnan ja palvelutuotannon uudistaminen ovat toiminnan keskiössä. Tämä näkyy esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten toiminnan ja palvelujen rakentamisella Savilahteen, jonka avulla lisätään oppilaitosten vaikuttavuutta sekä lopulta opiskelijoiden työllistymistä.

 

Uskon, että entistä aktiivisempi vuorovaikutus yhteiskehittämisessä ja osaamisen jakamisessa yritysten ja oppilaitosten kesken tuottaa uutta tietoa, osaamista ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka heijastuvat ympäröivään yhteiskuntaan rakentaen Pohjois-Savon alueellista kehitystä kohti tulevaisuutta.

 

Innovatiivista yhteiskehittämisen vuotta 2022 kaikille!

 

 

Jaakko Laukkanen

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu