Hyvä opinnäytetyö syntyy vuoropuhellen

Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöiset opinnäytetyöt vastaavat koulutuksen ja työelämän yhteistyöhaasteeseen. Opinnäytetyön tavoitteet liittyvät sekä opiskelijan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen omalla asiantuntijuusalallaan sekä laajemmin ajateltuna koko työelämän kehittämisen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Työelämälähtöisten opinnäytetöiden aiheet valikoituvat yleensä yhteistyössä opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa.

Opinnäytetöiden laatu on tärkeää

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille on Arenen toimesta laadittu eettiset suositukset, joiden tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa opinnäytetöiden laatua. Eettisten suosituksien tavoitteena on yhtenäistää ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessia, edistää hyvää tieteellistä käytäntöä ja kohentaa opinnäytetöiden laatua.

Opinnäytetöiden työelämävastaavuutta edistää myös laaja työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Jatkuva vuoropuhelu siitä, mitä vaatimuksia opinnäytetyölle ja sen tekemiselle asetetaan, edistää sekä ammattikorkeakoulujen että työelämän kehittymistä.

Vaalijassa panostetaan kokonaisprosessiin

Hyvänä esimerkkinä toimivasta koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä opinnäytetyöprosessista on Vaalijan kuntayhtymän toimintatapa, josta Savonia ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulu-tutkinnon opiskelijat Minna Moilanen ja Hanna-Leena Niskanen toteavat: ”työnantajan kannustus ja tuki opintotoihin on tärkeä. Opinnäytetyön aiheet linkittyvät käytännön työhön ja opinnäytetöiden anti siirtyy asiakaslähtöiseen kuntoutustyöhön.”

Opinnäytetyön aiheet linjataan yhdessä

Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko kertoo, että opinnäytetöiden tekeminen alkaa yleensä keskustelusta opiskelijoiden kanssa. Yhteiskeskustelussa selvitetään opiskelijan mielenkiinnon kohteet ja se mitä hän haluaisi tutkia tai kehittää. Yhdessä pohditaan, mikä tutkimus/kehittämistyö hyödyttäisi myös organisaatiota ja tukisi asiakaslähtöistä toimintaa. Erityisen tarkkaan puntaroidaan tutkimusten eettisyyttä ja tietosuojaa.

Ohjaus on tärkeä osa prosessia

Työnantaja tukee opinnäytetyöprosessia nimeämällä työpaikalta ohjaajan, joka tukee sekä ohjaa opiskelijaa läpi opinnäytetyön kannustaen opiskelijaa oma-aloitteeseen sekä itsenäiseen työskentelytapaan.  Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön työelämävastaavuus kohenee tämän ohjauksen myötä.

Vaalijalassa on nimetty opinnäytetyön ohjaus- ja vertaisryhmä YAMK-opiskelijoille. Ryhmässä opiskelijat tutustuvat muiden opiskelijoiden opinnäytetyöprosessiin, jakavat kokemuksia ja omaa asiantuntijuuttaan. Ryhmätyöskentely antaa mahdollisuuden osaamisen ja osallistamisen jakamiseen, jotka tukevat opinnäytetyön tasalaatuisuutta organisaation sisällä. Avoin keskustelu ryhmässä edesauttaa eettisten näkemysten pohdintaa ja samalla tukee tieteellisiä hyviä käytäntöjä. Minna ja Hanna-Leena toteavatkin yhteen ääneen, että

Ryhmästä saatu vertaistuki ja kannustava ilmapiiri rohkaisevat innovatiiviseen ja aktiiviseen työskentelyyn opinnäytetyön tekemisessä ja työssä yleensäkin.

 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja