Kehittäjä, kumppani ja mentori – Alumnin monta roolia ja tehtävää korkeakoulukentällä

Alumnitoiminta on näkynyt viime aikoina eri medioissa monin tavoin. Jokainen korkeakoulusta valmistunut opiskelija on alumni. Alumnitoiminnalla pyritään edistämään osaamisen kehittämistä valmistumisen jälkeen ja tiivistämään yhteistyötä ennestään työelämän kanssa. Alumnitoiminta mahdollistaa lisäksi opiskelijoiden verkostoitumista muiden alumnien kanssa. Alumnit välittävät koulutukseen tietoa työelämästä, jota voidaan hyödyntää opetuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistyössä.

Alumnien merkitys on tunnistettu oppilaitosarjessa käyttämättömäksi voimavaraksi niin kansallisessa kuin kansainvälisessä koulutuksessakin.  Alumnitoiminnan tavoitteena on yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja sen entisten oppilaiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille. Alumnitoiminta lisättiin korkeakoulujen tulosmittareihin vuoden 2019 alusta alkaen. Tämä on kirvoittanut korkeakouluja kehittämään aktiivisesti tätä toimintaa.

Alumnitoiminta kytkeytyy usein mentorointiin, uraohjaukseen tai työelämätoimintaan. Alumnien kokemusten kautta korkeakoulut voivat kehittää omia opintojaan vastaamaan paremmin opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. Alumnit voivat toimia mentoreina opiskelijoille opiskelun aikana ja he voivat toimia myös toimeksiantajina työelämälähtöisissä projekteissa.  Korkeakoulujen alumnitoiminnassa jaetaan tietoa uusimmasta tutkimuksesta ja vaihdetaan kuulumisia puolin ja toisin. Korkeakoulut hyötyvät merkittävästi, kun alumnit tuovat opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi kokemuksia työelämästä. Tärkeää on huomioida, että alumnit ovat ikään kuin käyntikortti korkeakoululle opintojen aikana saavutetusta osaamisesta.

 

Koordinoidun alumnitoiminnan ensiaskeleet

Savoniassa alumnitoimintaa on toteutettu vaihtelevasti koulutusaloilla. Alumnitoimintaa kehitettiin OTE-hankkeessa (2019-2021), jonka tarveperustana oli vahvistaa opiskelijoiden oman ammatillisen osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja toisaalta tiivistää yhteistyötä koulutuksen ja työelämän välillä (OTE-hanke). Työllistyminen vaihtelee suuresti eri tutkintoalojen välillä ja myös opiskelijoiden työnhakutaidoissa on eroja. Alumnitoiminnalla on suuri merkitys opiskelijoiden ja työelämään siirtyneiden verkostoitumisessa. OTE-hankkeen Savonian osatoteutuksessa alumnit osallistuivat hankkeen tapahtumiin, kuten koulutusalakohtaisiin työelämäpaneeleihin ja järjestötreffeille. Erilaisissa tapahtumissa opiskelijat pääsevät kohtaamaan oman alansa työelämäedustajia ja solmimaan kontakteja heidän kanssaan. Savonian alumnitoiminnassa havaittiin kehittämistarpeita, joihin vastaamaan OTE-hankkeessa tuotettiin alumnipolun kuvaus (kuva 1). Kuvaus on hahmotelma siitä, millaista alumnitoimintaa Savoniassa lähdetään luomaan. Alumnipolun kuvaus toteutettiin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa yhteiskehittämisen hengessä.

Kuva 1. Alumnipolku Savoniassa (linkki).

Savonian alumnitoimintaa pyritään monipuolistamaan entisestään. Alumneille on tehty kysely vuonna 2021, jossa kartoitettiin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan alumnitoiminnasta. Kysely on toteutettu osana opinnäytetyötä. Alustavien tulosten mukaan alumnit ovat kiinnostuneita yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa, mutta heillä ei ole ollut riittävästi tietoa mitä toiminta ja yhteistyö voisivat olla. He pitivät hyvänä, että toimintaa nyt kehitetään aktiivisesti ja luodaan vahvempi alumnien verkosto.

 

Savonian alumnitoiminta käyntiin

Kuluvan vuoden aikana Savonian alumnitoiminnan kehittäminen käynnistyy toden teolla tehdyn taustatyön ansiosta. Sanoista tekoihin tartutaan kahden alumnikoordinaattorin johdolla. Lisäavuksi saamme alakohtaisia alumniyhdyshenkilöitä, joiden tietämys valmistuneiden kiinnostuksenkohteista ja alumnitoiminnan tuomasta molemminpuolisesta hyödystä on ensiarvoisen tärkeää.

Jo syksyllä 2022 tavoitteena on käynnistää alumnitoiminta yhteisellä alumnialustalla. AMK- ja YAMK-alumnien piilossa oleva potentiaali tiedon jakamisen, uuden oppimisen ja verkostoitumisen saralla saadaan näkyväksi ja vuorovaikutus monialaiseksi ja -suuntaiseksi. Alumnitoimintaa kehitetään alumnien ja työelämän toiveet huomioiden.

Savonian alumni, olisiko sinun juttusi olla kertomassa omaa uratarinaasi, mentoroimassa pian valmistuvaa opiskelijaa tai jakamassa osaamistasi vierailevana luennoitsijana? Vai voisiko tätä kautta löytyä potentiaalinen asiantuntija oman organisaation kehittämiseen, järjestää vuosikurssitapaamisen tai kokoontua oppimaan uutta mielenkiintoisen työelämän ilmiön äärelle? Tai onko Sinulle joku hyvä idea, jota voisimme hyödyntää alumnitoiminnan kehittämisessä? Seuraamalla ja osallistumalla pääset mukaan yhteiskehittämiseen!

 

Näitä ja paljon muuta on luvassa Savonian alumnitoiminnassa, stay tuned!

 

Kirjoittajat:

Johanna Lehtonen, sosiaalialan lehtori, AMK-alumnikoordinaattori

Nina Huotari, liiketoimintaosaamisen lehtori, YAMK-alumnikoordinaattori

Anu Kinnunen, koulutuspäällikkö (sosiaali- ja terveysala)

 

Lähteet:

Nieminen, H. Osallisuudesta intoa alumnitoimintaan. Arene-blogi. https://www.arene.fi/ajankohtaista/osallisuudesta-intoa-alumnitoimintaan/

OTE-hanke. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus. Saatavilla: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21741. Viitattu 15.2.2022.