Luovista aloista uusi rajapinta edistämään avoimen tiedon hyödyntämistä?

Luovista aloista uusi rajapinta edistämään avoimen tiedon hyödyntämistä?

Avoin tieto on tietoa, jota kuka tahansa voi vapaasti käyttää, uudelleen käyttää ja jakaa edelleen. Tämä voi olla hyödyllistä yhteiskunnalle sen helpottaessa päätösten läpinäkyvyyttä, tarvelähtöisten ratkaisujen löytämisessä ja tiedon ymmärtämistä. Avoin tieto ei ole sama asia kuin julkinen tieto, joka tarkoittaa pääsyä lukemaan tietoja vaan se on mahdollisuus käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Avoin tieto voi olla myös taide- ja kulttuuriorganisaatioiden vapaasti käytettävissä olevia aineistoja kuten valokuvia, taideteoskuvia, videoita, karttoja, arkkitehtuuripiirroksia ja historiallisia tekstejä.

Pohjois-Savossa on tällä hetkellä käynnissä monia vaikuttavia liiketoimintaa edistäviä hankkeita kuten Business Center, DigiCenter NS, Kuopio Living Lab ja Luova Veto! sekä hyvänä esimerkkinä Viisaan liikkumisen –hanke, jossa tuotettu joukkoliikenteen reaaliaikainen paikkatieto on meidän kaikkien saavutettavissa Vilkussa.  Avoimesta tiedosta puhutaan paljon, mutta sen hyödyntäminen Kuopiossa on vielä vähäistä vaikka se voisi lisätä liiketoimintaa sekä yleistä hyvinvointia lisääviä ratkaisuja, toimintatapoja ja sovelluksia.

Avoimen tiedon hyödyntämistä tulisi edistää kaikilla aloilla yritysten, julkisen hallinnon ja korkeakoulujen yhteistyönä. Luovat alat auttavat muotoilemaan uusia ideoita ja käytäntöjä, jotka inspiroivat ja muuttavat tapaa, jolla ihmiset näkevät maailman. Luovien alojen toimijat voivat toimia rajapintoina yhteisöjen, yritysten ja kaupunkien välillä tuottamassa merkittävää visuaalisesti ymmärrettävää arvoa avoimelle tiedolle.

Luomalla helppokäyttöisiä, visuaalisia ratkaisuja palvelemaan laajaa käyttäjäkuntaa tuottaa suurimman hyödyn. Voisimmeko erottautua Pohjois-Savossa kehittämällä luovien alojen kautta uusia tapoja avata, jalostaa ja käyttää avointa tietoa palveluiden ja kansalaisten tiedonlukutaitoa ja osallistamismahdollisuuksien kehittämisessä?

Kuopion kaupungin visiona on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus. Samaan aikaan puhumme siitä kuinka meillä on lupa tehdä toisin, toimia avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten. Tiedon avaamisella itsessään on jo positiivisia vaikutuksia, kun toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy, yhteistyö mahdollistuu, luodaan uusia mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja kansalaisvaikuttamiseen. Miten siis edistettäisiin avoimen tiedon käyttöä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi? Monesti ajatellaan, että avoimen tiedonhyödyntäminen on tutkijoiden leikkikenttä, mutta se tarjoaa monialaisia mahdollisuuksia kenelle tahansa visiönäärille.  Toimisiko tässä Hackathonit, joita käynnissä olevien maakunnallisten hankkeiden turvin voitaisiin järjestää?

Millaisia uusia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja saataisiin kehitettyä esimerkiksi Kuopion kaupungin uusien kaupunkipyörien käyttäjille?

Tiina Arpola

TKI-asiantuntija, Luova Veto!

Savonia-ammattikorkeakoulu