Muutos on mahdollisuus

Osaamisen kehittäminen on avain muutoskyvykkyyteen. Kuva: Shutterstock

Maailmamme tämänhetkinen kompleksisuus ja vallitseva epätietoisuus lähitulevaisuuden muutoksista luovat harmaan alueen, jossa pyrimme suunnistamaan kohti vakaampia aikoja. Globaalit megatrenditkään eivät vakauta tilannetta vaan pikemminkin sekoittavat kompassimme. Koronavirusepidemia, Ukrainan sota ja sähkökriisi, entä mitä seuraavaksi? Elämme historiallisesti merkittäviä aikoja.

Kun ajat ovat haastavat, on tällä suuri vaikutus markkinoihin ja tätä kautta yrityksien kykyyn kehittää toimintaansa. Tämä vaatii yrityksiltä kykyä sopeutua ja muuttua. Tämän tulee tapahtua niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Voimme puhua, jopa selviytymistaistelusta. Se on kuin evoluutiomme kehityskaari, jossa vain ne pystyvät selviytymään, jotka kykenevät kehittymään ympäristön luoman paineen alla.

Apuna yritysten kohtaamiin haasteisiin on muutoskyvykkyys ja sen tehostaminen. Tällä tarkoitetaan yrityksen kykyä uudistua nopeasti muuttuvassa markkina- ja kilpailutilanteessa. Tärkeintä on ensinnäkin luoda kyky havaita ja ymmärtää muutosta sekä tunnistaa sen luomat vaatimukset. Organisaation sisällä tämä vaatii aktiivista muutosjohtamisen kykyä.

Uudistuminen on aina haastavaa ja vaatii resursseja sekä aitoa motivaatiota. Koko organisaation henkilöstön on seistävä muutoksen takana, muutoin toiminnalla voi olla negatiivisia seurauksia. Pahimmassa tapauksessa voi syntyä siiloutumista organisaation sisällä, joka ikään kuin rampauttaa yrityksen toimintakyvyn. Yrityksestä tulee kuin haavoittunut gaselli savannilla, joka lopulta päätyy muiden lounaaksi. Muutoksen tulee olla yhteinen mahdollisuus, ei rasite.

Puhumme paljon yritysten strategisesta kehittämisestä ja siitä, kuinka missio, visio sekä määritetyt arvot ohjaavat toimintaa. Nämä ovatkin nyt kriisiaikana nousseet vahvasti keskiöön ja keskustelun aiheeksi. Tämä on olennaista, sillä juuri arvojen ja niihin pohjautuvan toiminnan peruspilareiden kehittäminen on muutoskyvykkyyden taustalla. Yrityksen tulee edustaa sitä, mitä se aidosti haluaa olla.

Mielestäni organisaatio on aina työntekijöidensä osaamisen summa. Heidän tietotaitonsa heijastuu kaikkeen laadulliseen tuote- ja palvelukehitykseen sekä tuotantoon. Näin ollen muutoskyvykkyys lähtee yksilöiden oman osaamisen kehittämisestä ja sen suunnitelmallisesta toteuttamisesta. Tällä tavoin pystytään ylläpitämään toimialan uusinta osaamista sekä ohjaamaan sitä haluttuun suuntaa muutosstrategian mukaisesti. Tämä rakentaa yritykselle kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Pohjois-Savossa esimerkiksi Savonia-amk tarjoaa runsaasti erilaisia täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia eri alojen ja kokoluokkien yrityksille. Savonia on mukana osatoteuttajana valtakunnallisessa hankkeessa yhteiskehittämässä mikro- ja pk-yrityksille suunnattujen täydennyskoulutusten määrää, sisältöjä sekä viestintää. Teemoina ovat muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä sekä digitalisaatio. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 – 31.12.2023 ja rahoittajina ovat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä toteuttajat omarahoituksellaan.

 

Jaakko Laukkanen

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu