Tasa-arvoa työhön avoimella keskustelulla ja hyvällä suunnittelulla

Tasa-arvoinen työ lienee kaikkien tavoitteena. Työpaikalla se voi olla esimerkiksi tasa-arvoisuutta riippumatta sukupuolesta, iästä, kulttuuritaustausta tai työntekijän uskonnollisesta tai vakaumuksellisesta elämänkatsomuksesta.

Konkreettinen esimerkki on työstä maksettava palkka. Tilastojen mukaan naisen euro on 83 senttiä. Miksi näin? Syitä lienee monia. Miten on asian laita omalla työpaikallasi? Syksyn palkkaneuvotteluissa tästä voisi ottaa koppia.

Palkkatasa-arvosta voi aloittaa

Tasa-arvoista on, että samaa tai samanarvoista työtä tekevät työntekijät saavat yhtäläistä palkkaa. Työtehtävien nimikkeet eivät ole tässä arvioinnissa ratkaisevia, vaan ratkaisevaa on työtehtävien sisältö ja laatu. Käytännössä työntekijöiden nimekkeetkään eivät ratkaise asiaa.

Työpaikan näkökulmasta tasa-arvoinen palkkaus on paras tae sille, että työntekijät tekevät työnsä laadukkaasti ja tuottavasti. Kokemus oikeudenmukaisuudesta lisää motivaatiota ja sitoutumista.

Tasa-arvotyön suunnitelmasta on apua

Tasa-arvon kokemusta voi edistää monella tapaa. Tasa-arvoinen työ toteutuu hyvällä suunnitelulla. Suunnittelun lähtökohtana on, että tiedostetaan tasa-arvokysymykset. Ja että niistä voidaan puhua. Tarvittaessa se vaatii rohkeutta nostaa kissa pöydälle.

Työpaikoilla voidaan tehdä selvitys mikä on tämänhetkinen tilanne tasa-arvon suhteen. Selvityksen pohjalta on helppo naulata toimenpiteet, joihin yhdessä tähdätään. Aikajänne on hommassa syyt muistaa, toimenpiteiden saavuttamista on seurattava.

Palkkaus ei ole ainut asia, jota tasa-arvoselvityksessä tulisi käsitellä. Tasa-arvotilanteen selvittäminen voi kohdistua myös esimerkiksi:
• hakumenettelyyn
• sukupuolten työnjakoon
• uralla etenemiseen
• työolosuhteisiin
• henkilöstökoulutukseen
• osallistumiseen työryhmätyöskentelyyn
• työn- ja perheen yhteensovittamismahdollisuuksiin, kuten perhevapaiden käyttöön ja niitä tukeviin työjärjestelyihin
• työilmapiiriin
• seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän esiintymiseen
• tasa-arvoa koskeviin asenteisiin
• johtamiseen ja työsuojeluun.

Hommaa siis tasa-arvotyössä riittää. Tasa-arvoisuus työelämässä tukee myös kestävää kehitystä.

 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia AMK