Työelämän kumppanuuksia kehittämässä tulevaisuuden osaamisen vahvistamiseksi

Työelämän ja korkeakoulutuksen kumppanuutta pidetään keskeisenä tulevaisuuden keinona koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan kehittämisessä (Häggman 2013). Tulevaisuudessa korostuu entistä enemmän osaamisen kehittäminen autenttisissa työympäristöissä. Opetuksen siirtäminen luokkakeskeisestä opetuksesta työelämän konteksteihin ja erilaiseen hanketoimintaan on edellyttänyt koulutuksen toimintakulttuurien uudelleen tarkastelua ja joustavuutta toimintaprosesseihin.  Tavoitteena tulee olla edelleen ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän rajapinnoissa tapahtuva oppiminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Ammattikorkeakoulutehtävien uudenlaiset painotukset ovat puolestaan edellyttäneet työelämältä ammattikorkeakoulutuksen uudenlaisen roolin tunnistamista ja omien odotusten uudelleen jäsentelyä. (Häggman-Laitila & Rekola 2012)

Työelämäyhteyksien rakentaminen ja edistäminen ammattikorkeakouluissa ei ole siis pelkästään lakiin kirjattu tehtävä ja edellytetty toimintamalli vaan lisäksi toiminnan laatua ja kehitystä määrittävä tekijä. Tältä pohjalta kumppanuusverkoston rakentaminen ja toimiva kumppaniverkosto voi jatkossa yhä vahvemmin määrittää ja edistää koulutuksentarjoajan perustehtävän hoitamista, koulutuksen tuloksellisuutta painottavat laadulliset kriteerit määrällisten ohella täyttäen. (Ilmonen ym. 2011)

Kumppanuuksia tarvitaan tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen. Kuva: Pixabay

Savonia-ammattikoreakoulussa sosionomin tutkinto-ohjelmassa on vuosien ajan osallistuttu aktiivisesti työelämän erilaisin kehittämisprojekteihin. Vuoden 2022 alussa käynnistyi STEA:n rahoittama ja Munuais- ja maksaliiton hallinnoima kolmivuotinen ”Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla”-hanke. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa alakouluikäisen lapsen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta järjestöjen ryhmätoiminnassa. Toisena tavoitteena on lisätä tukea tarvitsevan lapsen kanssa toimivien aikuisten osallisuustaitoja.

Sosionomin tutkinto-ohjelma (AMK ja YAMK) toimii hankkeessa yhtenä yhteistyökumppanina. Osallisuusosaaminen vahvistaminen on keskeinen sisältö myös em. koulutuksissa (www.savonia.fi)Työelämän ja koulutuksen yhteistyö rakennetaan työelämälähtöisesti tavoitteena strateginen ja pitkäjänteinen yhteistyö hankkeen ajan.  Yhteistyössä vahvistetaan sekä työelämän että opiskelijoiden tuottaen samalla uusia ideoita osallisuuden vahvistamiseen sekä mahdollistamalla toimijoiden kokemuksellista oppimista yhdessä. Samalla yhteiskehitetään lapsilähtöisiä palveluita. Yhteistyössä on vahvasti tutkimuksellinen työote läsnä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä myöhemmin myös opinnäytetöitä hankkeelle.

Oivalluksia lapsilähtöisen osallisuuden polulla hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen keinoin menetelmiä ja mittareita erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden vahvistamiseksi ja vaikuttavuuden todentamiseksi. Menetelmiä ja mittareita pilotoidaan kahdella alueella Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa. Mukana on kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita.  Hankkeen keskeisiä kumppaneita ovat myös Savonia ja Kuntoutussäätiö.

Sosiaaliala, varhaisen tuen asiantuntija (YAMK) ryhmä osallistuu hankkeeseen opintojakson Osallistavat lapsiperhetyön menetelmät ja varhaisen tuen työkäytännöt- tiimoilta. Yhteistyötä hankkeeseen aloitetaan keväällä 2022.  Yhteistyö hankepäällikkö Timo Rautiaisen kanssa käynnistetään niin, että hän tulee alustamaan hankkeen sisällöstä ja avaamaan yhteistyömahdollisuuksia yamk-ryhmälle jo keväällä 2022. Tiivis yhteistyö starttaa todenteolla käyntiin syksyllä 2022. Myöhemmin mukaan tulevat myös sosionomi (AMK) opiskelijat.

Työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuuteen vaikuttavat yhteinen kehittämiskohde, yhteinen ymmärrys, työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus ja osallistava muutosjohtaminen. Kumppanuus on tärkeä edellytys yhteiskunnallisten kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Kumppanuudesta on todettu olevan hyötyä esimerkiksi henkilöstön asiantuntijuudelle, ja työkäytäntöjen kehittymiselle (Häggman-Laitila & Rekola 2012). Tällaista systemaattista kumppanuustoimintaa on syytä jatkossa kehittää tulevaisuuden ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi.

Kirjoittajat

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu

Anu Kinnunen, koulutuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu

Timo Rautiainen, hankepäällikkö, Munuais- ja maksaliitto

 

Lähteet:

Häggman-Laitila, A. (toim.) 2013. Ammattikorkeakoulun ja työelämän kumppanuus Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Häggman-Laitila, A., Rekola, L. 2012. Työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuus analyysi edistävistä ja estävistä tekijöistä. Janus vol. 20 (3) 2012, 249–267.

Ilmonen, H., Immonen, S., Jauhainen, P., Karasma, N., Valolahti, K-N. 2011.Kumppanuutta kehittämässä – Kumppanuuden rakentamiskokeiluja ammattikorkeakoulun, ammatillisen koulutuksen ja työelämän välillä. Journal of Finnish University of Applied Sciences 2/2011.

Savonian opetussuunnitelmat: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=IS

Sosionomin tutkinto-ohjelma, sosiaalialan kompetenssit: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=IS&krtid=1538&tab=2

Sosiaaliala, varhaisen tuen asiantuntija (YAMK) osaamistavoitteet: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1493&tab=2