Uusi yrittäjäsukupolvi murtaa myyttejä

Uusi yrittäjäsukupolvi panostaa osaamiseen ja hyvinvointiin. Kuva: Kaija Sääski

”Työmme on niin intensiivistä aivotyötä. Ei tule tulosta, jos tekee enemmän työtä ajallisesti. Työajan lisääminen ei lisää tehokuutta ja tuottavuutta.”

 ”Lomista pidetään kiinni, pitkät lomat ja palautumien ovat tärkeitä palautumiseen kunnolla. Lomaa pidämme 2 kk-2,5 kk vuodessa.”

 ”Elämässä on muutakin kuin työ. Ajankäyttö menee aalloissa. Aikaa ja henkistä kapasiteettia tulee olla.”

Näin kuvaavat yrittäjyyttään pohjoissavolaiset nuoremman polven yrittäjät ja johtajat.

Yrittäjät ja johtajat kertovat usein työpäivien olevan erittäin kiireisiä. Aikaa ei jää uusien asioiden selvittämiseen, opiskeluun eikä kehittämiseen. Savonia-ammattikorkeakoulun tekemän teemahaastattelun perusteella näin ei välttämättä ole ainakaan melko nuorissa ja pienissä yrityksissä.

Haastatellut yrittäjät ovat erittäin hyvin tiedostaneet työhyvinvoinnin merkityksen omassa työssään ja jaksamisessaan. Työpäivän pituutta rajoitetaan ja vältetään liikaa ilta- ja viikonlopputyötä. Tauoista, lounasajoista ja lomista pidetään kiinni. Lähes kaikki olivat tyytyväisiä omaan ajankäyttöönsä.

Pääosa yrittäjistä suunnittelee ja rytmittää työtään eri työtehtävien suhteen työpäivän ja työviikon aikana. Lähes kaikki priorisoivat asiakastyöhön ja asiakkaisiin liittyvät tehtävät tärkeimmäksi tehtäväkseen. Yrityksen hallinto-, markkinointi-, tuotteistamis- ja kehittämistehtävät olivat toiseksi tärkein kokonaisuus.

Ajankäytön puollonkauloiksi yrittäjät nostivat seuraavat asiat: nopeasti muuttuvat yllättävät tilanteet, kilpailutuksiin valmistautuminen, asiakkaiden kiire, pieni henkilöstö ja tiedonkulku.

Ajankäytön pullonkauloja yrittäjät ratkaisevat henkilöstön lisäämisellä, verkostojen paremmalla hyödyntämisellä, kouluttautumisella, ennakoinnilla, avoimuuden ja keskustelun lisäämisellä.

Savonian toteutti osana React-hanketta kymmenen pk-yrittäjän teemahaastattelun. Teemat olivat: yrittäjän ajankäyttö, vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Haastattelut tehtiin alkukeväästä 2023.

Haastateltavista 80% oli palvelualoilta ja 20% teollisuudesta. Palvelualoilta, suunnittelu- ja konsulttipalveluista oli lähes 2/3 vastaajaa, hyvinvointi-, sosiaali- tai terveyspalveluista neljäsosa ja kaupan alalta yli kymmenesosa.

Yli puolessa yrityksistä työntekijöitä oli korkeintaan kaksi henkilöä. Viidesosassa yrityksistä oli kolmesta viiteen työntekijää ja kuudesta kymmeneen henkilöä. Myös yli 11 henkilöä oli viidesosassa yrityksistä.

Viidesosan yrityksen liikevaihto oli vuonna 2022 alle 50 000 euroa. Kymmenesosalla liikevaihtoa oli 100 000 – 200 000 euroa. Kolmanneksella liikevaihtoa oli 200 000 – 500 000 euroa ja yli miljoona euroa oli lähes puolella yrityksistä.

Kaija Sääski

yrityspalvelujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

Hankkeen tiedot: Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React Itä-Suomi). Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu. Kesto: 1.11.2022-31.12.2023. Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus/React ESR.