Yhteistyössä rakentuvat ihmislähteiset ja kokonaisvaltaiset palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on tehty pitkään ja hartaasti. Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut hyvinvointialueella asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Siinäpä tavoitetta kerrakseen!

Yksi merkittävimmistä uudistuksen tavoitteista on taata asukkaille inhimillisiä ja kokonaisvaltaisia palveluita, jotka pohjautuvat laajaan yhteistyöhön, toimijoiden verkostoitumiseen ja monipuoliseen osaamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa kehitetään siten, että asiakasta palvelevat moniammatilliset tiimit. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevien tukena ovat erikoistason konsultaatiot sekä digitalisaatiota hyödyntävät uudet toimintamallit. Sanna Marinin hallitusohjelma korostaa tulevaisuuden sotekeskusten palvelujen yhteentoimivuutta. Palvelut on sovitettu yhteen ja hoito- ja palveluketjut ovat sujuvia.  Tämä edellyttää, että eri ammattiryhmien välinen yhteistyö toimii saumattomasti.

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Tavoite on tarpeellinen, jalokin, mutta vaativa. Perinteisistä toimintamalleista on siirryttävä uudenlaisiin monitoimijaisiin/-ammatillisiin toimintamalleihin, aitoon yhdessä tekemiseen. Tarvitaan ammattilaisten syvällistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sote-haasteiden ratkaisemiseksi, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä asiakkaiden voimaannuttamiseksi. Asiakkaiden oman roolin tunnistaminen ja vahvistaminen oman elämänsä rakennusmestarina on tärkeä lähtökohta palveluissa.

Asiakkaiden ja ammattilaisten toimivan yhteistyön edellytys on, että jokainen toimija tunnistaa oman tehtävänsä ja roolinsa ja on valmis jakamaan omaa osaamistaan tässä yhteistyössä. Ammattilaisten kohtaamisissa kohtaavat eri alojen paradigmat sekä erilaiset lähestymistavat. Tämä lähtökohtien ja toimintatapojen moninaisuus haastaa ammattilaisia.

Yhdyspinnoilla rakentuviin toimintamalleihin ja ruohonjuuritasolla tapahtuvaan asiakkaiden ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön kehittämisen aika on nyt.  Yhteistyön keskiössä on asiakkaiden sekä ammattilaisten jaettu asiantuntijuus, jolloin tietoa käytetään monitasoisesti ja -suuntaisesti. Erilaisten toimintakulttuurien kohtaaminen vaatii jokaiselta mukautumis- ja sulautumiskykyä, jotta pystytään tarjoamaan asiakkaalle paras mahdollinen tuki ja apu.

Uudenlaisten toimintakulttuurien rakentuminen haastaa myös ammattilaisia kouluttavat organisaatiot. Moniammatillinen työskentely edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja verkostotaitoja sekä palvelujärjestelmän eri toimijoiden roolien ja osaamisen tunnistamista.  Moniammatillisen työn merkitys onkin tunnistettu monissa kansallisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelmissa, sillä eri toimijoiden yhteistyö parhaimmillaan myös lisää asiakastyön vaikuttavuutta.

Miten mahdollistetaan opintojen aikana tulevaisuuden monialainen ja -ammatillinen toimintakulttuurin oppiminen?  Moniammatilliset opintojaksot tarjoavat tähän mainion tilaisuuden. Moniammatilliset opintojaksot auttavat hankimaan kokemuksia yli organisaatiorajojen kautta tapahtuvaan työskentelyyn, joista on hyötyä myöhemmin työelämässä. Tarvitaan kohtaamisia, yhdessä tekemisen paikkoja sekä vahvaa työelämäyhteistyötä, jotta varmistetaan tulevaisuuden sotekeskusten ’jalojenkin’ tavoitteiden saavuttaminen.

 

Kirjoittaja:

Anu Kinnunen, KT, ft, ammatillinen erityisopettaja

Koulutuspäällikkö (sosiaali- ja terveysala)

 

Lähteet:

Tulevaisuuden sote. https://soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma#monialaisuuden%20ja%20yhteentoimivuuden%20varmistaminen

Valtari, A., Kuusinen, J., Pitkänen, L. & Latvalahti, J. 2020.Verkkotyöpajan tulosyhteenveto: sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden sote-keskuksesta. STM.