Kilpajuoksu Ahvenanmaalle

Kun maakuntahallintoa uudistetaan, on sen perusteeksi otettava Ahvenanmaan maakuntamalli.

Tarkoitan äskettäin uutisoitua, että esim. verokäytäntö on Ahvenanmaalla muuta Suomea (ja unionia) edullisempi. ”Suomen EU-liittymissopimuksen (1995) mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin osana Suomea yhteisön tullialueeseen ja tulliunioniin.” (tullin ja vero.fi sivut).

Yhtäältä, olen polemisoinut veroparatiiseja, joita näyttävät eräiden valtioiden ohella olevan esimerkiksi eräät brittiläiset erityisasemassa olevat saaret. Muistissani on ollut aukko, sillä oma edellä esitetyn osalta Ahvenanmaamme on tuossa unohtunut.

Toinen linja saattaisi olla, että maakuntauudistuksessa Ahvenanmaa muutetaan Suomen tavalliseksi maakunnaksi. Löysin netistä sivuja, joilla aihetta on pohdittu tältä kannalta. Seikkaa puoltaa sinänsä jo se, että Kansainliitto lakkasi aika päivää sitten ja sekin, että monet kansainväliset sopimukset ovat lakanneet olemasta voimassa aika aikaa sitten. Koonnos näistä näkemyksistä on tekstin jäljessä.

Otsikkoni liittyy teokseen, missä kerrottiin Suomen sodanaikaisista toimenpiteistä puolustaa Ahvenanmaata Neuvostoliiton hyökkäykseltä. Vaikka paikallinen Neuvostoliiton diplomaattiväki olikin runsaslukuinen, ei se tai muut kyenneet Ahvenanmaalle ennen suomalaisia.

Koska viime aikoina on Venäjän uhka Suomeen korostunut, on maakunnan sotilaallinen linnoittaminen perusteltua. Voisi tietenkin ajatella, että ystävyyden ja rauhantahdon osoituksena saaret luovutettaisiin suosiolla Venäjälle – varsinkin jos Suomi liittyy natoon. – samalla nuo vero ja muut asiat varmaankin oikenesivat?

Suomen maakuntien kannattaa siis kuitenkin ”liittyä” Ahvenanmaahan – siis tässä maakuntauudistuksessa, jos ja kun siitä lähivuosina päätetään.


Ahvenanmaan asiat ovat mielenkiintoisia, ohessa pari poimintaa viranomaisten sivuilta, jotta linkeissä ei tarvitse surffailla


tulli.fi

Verovapaa myynti jäsenvaltioiden välillä lakkasi v. 1999, mutta maakunnan erityisasema mahdollisti verovapaan matkustajamyynnin jatkamisen kansainvälisessä liikenteessä olevilla vesi- ja ilma-aluksilla. Myynti matkustajille matkan aikana Suomen ja jonkin muun valtion välillä liikennöivällä vesi- tai ilma-aluksella, joka pysähtyy myös Ahvenanmaalla sekä pelkästään Ahvenanmaan ja Suomen välillä liikennöivällä ilma-aluksella, on verotonta siten kuin laissa Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996, jäljempänä Ahvenanmaan erityislaki) säädetään.

Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä ja maakunnan ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä merkitsee myös sitä, että EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia vientisäännöksiä. Tavaroiden tuontiin muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan sekä tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan erityislain säännöksiä. Verorajakaupassa Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä.

vero.fi Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa

Antopäivä: 1.1.2010 Suomen EU-liittymissopimuksen (1995) mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin osana Suomea yhteisön tullialueeseen ja tulliunioniin.

2.4.1 Kaupalliset postilähetykset Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä

Verorajasta johtuen tavaran toimitus postitse (esimerkiksi postimyynti) Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen ja muualta Suomesta maakuntaan on verotonta. Vastaavasti niiden maahantuonti verotetaan.

Kirje- ja pakettilähetyksen maahantuonti on verotonta, jos postilähetyksen arvo on alle 22 euroa. Verottomuus ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita eikä hajuvesiä.

Verollisten postilähetysten verotuksessa sovellettavasta ns. helpotetusta rajaverotusmenettelystä on tarkemmin Tullihallituksen tiedotuksia -lehdessä nro 152/1997 Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisen verorajamenettelyn soveltaminen postilähetyksiin.

Mikäli myyjä on soveltanut helpotettua rajamenettelyä, kirjanpitoaineistoon liitetään myynnin verottomuutta koskeva selvitys. Jos ostaja on verovelvollinen, vähennysoikeus on osoitettava kuten kohdassa 2.3 on selvitetty.

Helpotettua rajaverotusmenettelyä ei voida soveltaa Ahvenmaan maakunnan ja muiden valtioiden välisiin postimyynteihin.

Ulkoasiainministeriö

Ahvenanmaa kuului aikoinaan muun Suomen tavoin Ruotsin kuningaskuntaan, mutta vuonna 1809 maakunnasta tuli osa Suomen suuriruhtinaskuntaa, kun Ruotsi joutui luovuttamaan Suomen ja Ahvenanmaan Venäjän keisarikunnalle. Suomen itsenäistyessä vuonna 1917 Ahvenanmaan kuntien edustajat päättivät vaatia maakunnan liittämistä uudelleen Ruotsiin. Suomi hylkäsi vaatimukset, ja eduskunta yritti ratkaista ongelman säätämällä lain Ahvenanmaan itsehallinnosta vuonna 1920. Ahvenanmaalaiset kieltäytyivät hyväksymästä lakia, ja koska kysymys maakunnan asemasta näytti johtavan avoimeen konfliktiin Suomen ja Ruotsin välillä, kysymys saatettiin äskettäin perustetun Kansainliiton ratkaistavaksi.

Kansainliitto myönsi Suomelle suvereniteetin Ahvenanmaahan nähden vuonna 1921. Suomi velvoitettiin takaamaan maakunnan asukkaiden ruotsinkielinen kulttuuri, ruotsin kieli, paikalliset tavat ja itsehallintojärjestelmä. Ahvenanmaa oli demilitarisoitu Krimin sodan jälkeen vuonna 1856 käydyissä Pariisin rauhanneuvotteluissa. Kun Kansainliitto ratkaisi suvereniteettikysymyksen vuonna 1921, vuoden 1856 demilitarisointi vahvistettiin. Samalla sopimuksella Ahvenanmaa neutralisoitiin. Demilitarisointi vahvistettiin vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksella.

Vuoden 1920 laki Ahvenanmaan itsehallinnosta on uudistettu kokonaisuudessaan kahdesti, vuosina 1951 ja 1993.

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=272754&contentlan=1&culture=fi-FI

finlex http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1922/19220001

Kommentit

  • Eino J. Pennanen

    Asiantuntijat ovat rauhoitelleet meitä maallikkoja tuosta Venäjän ”kohonneesta” uhasta Suomelle. Niin, tuossa naapurissahan he ovat aina olleet ja toimeen on viime aikoina tultu.

    kauppakin taitaa olla pikkuhiljaa kohentumassa ja matkailijamäärät kääntymässä kasvuun. Krimin tilanteesta on jo puhuttu aiemmin; ehkä se kannattaisi ahvenanmaalaistaa hallinnollisesti …

Kommentointi on suljettu.