Kunnan itsehallinto tallataan

Vireillä oleva Maakuntahanke vaikuttaa toteutuessaan polkevan alleen kunnallisen itsehallinnon,

jos keskeisiä asioita siirretään kuntarajat ylittäen eräällä tavoin hallinnollisesti Kuntaa ylemmälle hallintoportaalle.

Vaikka kuntaa ylemmäksi hallintoportaaksi suhteessa valtiovaltaan tarkoitetun Maakunnan päätäntäelin valittaisiin yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla – maakuntarajojen sisällä, mutta Kunnan rajat ylittäen, asetettujen ehdokkaiden keskinäisen kannatuksen ratkaisemiseksi – yksittäisen kunnan valtaoikeuksiin kajotaan. Kun kunta on mukana Kuntayhtymässä Kunnan valitsemin edustajin, valta on Kunnalla – aivan samoin kuin valta Suomessa on Kansalla vaikka sitä käyttämään valitaan kansanedustajat.

Kunnan mahdollisuus päättää kuntalaisten asioista lakkaa Maakunnalle osoitettujen kunnan tehtävien osalta!

Julkisuudessa on puhuttu, että esimerkiksi ympäristönsuojeluasiat siirtyvät Kunnalta Maakunnalle, ja tällöin asian päätökseksi Maakunnan toimielimessä voi tulla ratkaisu mihin Kunta ei omaa aluettaan koskien olisi ryhtynyt.Yhtäältä, esimerkiksi terveydenhuollon osalta terveyskeskuspalvelu voi tulla Kunnan alueella sellaiseksi, mihin Kunta ei omalla päätöksellään ryhtyisi, joko niin, että palvelu on parempi kuin mihin Kunnalla olisi itsellään varaa, tai palvelu olisi huonompi kuin mitä Kunta asiassa tahtoo.

Asian valmistelu on edelleen kesken ja nähnyt monia vaiheita,

joten tässä pohditaan yleisen mediatiedon perusteella; ja sen, mitä monenkirjavista puheista eri foorumeilta on jäänyt tai tartutettu mieleen.


TAUSTAA JA POHDINTAA

Poimin netistä Kuntaliiton ja Finlexin sivuilta asiatietoa – referointi on postaajan, joten asiasisältö saattaa valikoinnin vuoksi olla eri kuin alkuperäisen tekstin sisältö alkuperäisessä asiayhteydessään.

Itsehallinnosta säädetään perustuslain 121 §:ssä. Suomi on jaettu kuntiin, joiden hallinnon on perustuttava kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallinen itsehallinto on siis ankkuroitu perustuslakiin ja se on Suomessa vahva. Kunnallista itsehallintoa koskee myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja vuodelta 1985, joka on tullut voimaan 1.10.1991.

Kunnian hallinnon yleisistä perusteista ja kunnalle annettavista tehtävistä säädetään lailla. Perustuslain mukaan kunnalla on muun muassa verotusoikeus.

Netissä pohditaan, että koska kuntarakenteella on institutionaalinen PERUSTUSLAIN suoja, Suomen tulee jakautua itsehallinnon suojaa nauttiviin kuntiin. Maakunnat edustaisivat itsehallintoa kuntia suuremmilla hallintoalueilla perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla. Perustuslain mukaan ”Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.”

Finlex Lainkirjoittajan opas; Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Suomi jakaantuu perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Perustuslain 121 §:n 2 momentista johtuu, että kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Myös kuntajaon perusteista säädetään perustuslain 122 §:n mukaan lailla. Tavallisella lailla ei voida puuttua itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt ongelmallisena kuntien yhteistoimintaelimen tehtävien lisäämistä siinä määrin ja sillä tavalla, että se vaikuttaisi oleellisesti jäsenkuntien hallintoon ja vaarantaisi kunnallisen itsehallinnon periaatteisiin sisältyvän periaatteen kunnan päätösvallan kuulumisesta kuntalaisten valitsemille toimielimille 8. Valiokunta on kuntien vapaaehtoisesta seutuyhteistyöstä todennut, että on hankalaa perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta, jos kuntien päätösvaltaa ja tehtäviä siirrettäisiin hyvin laajamittaisesti seudulliselle toimielimelle. Valiokunta on katsonut tämän näkökohdan koskevan ja viime kädessä rajoittavan myös kuntien kuntalain mukaista mahdollisuutta siirtää tehtäviään kuntayhtymille.