Onnea Kallavesi! pitkää ikää

Kansalaisjärjestöstä:

Olen tyytyväinen päätökseen Kallaveden puolesta.

Aihe:

Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa, koska Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut lupa-asian. Perusteluina on median mukaan muun ohessa Kallaveden ekologinen tila. KHO:n mukaan Kallaveden tila on vaarassa heikentyä vesipuitedirektiivin vastaisesti, jos vesistöön kohdistuva kuormitus vielä nykyisestä kasvaa.

Taustalla on Weser -tuomio,

minkä mukaan ympäristölupaa ei saa myöntää toimenpiteelle, jonka seurauksena pintavesimuodostelman tila heikkenisi.

 

Valtioneuvosto ilmoittaa nettisivullaan (poikkeamisjuttu):

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely

Vesienhoitolain (1299/2004) ja sen taustalla olevan EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) ympäristötavoitteina ovat, että vesimuodostumien tila ei heikkene ja pinta- ja pohjavesimuodostumien tila on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2015.

Ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen sääntelyä on tarpeen arvioida Suomessa uudelleen kahdesta näkökulmasta.

Ensiksi EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, kun ne Suomessa vesienhoitolain säätämisen aikaan hahmotettiin pikemmin vesienhoidon suunnittelua ohjaaviksi tavoitteiksi.

Toiseksi ympäristötavoitteiden määräaikoja on mahdollista pidentää enää seuraavan vesienhoitokauden ajaksi vuoteen 2027 asti… Keskeisinä sääntelyteemoina ovat vesienhoidon ympäristötavoitteiden oikeudellinen merkitys lupaharkinnassa ja ympäristötavoitteista poikkeamisen menettely uuden merkittävän hankkeen toteuttamiseksi.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160921

Maallikon mielestä KHO on siis etusijaistanut vesien tilan.

EUR Lex-sivustolta

koskee Pohjois-Saksassa sijaitsevan Weser-joen eri osien syventämishanketta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa suurempien konttialusten pääsy Saksassa sijaitseviin Bremerhavenin, Braken ja Bremenin satamiin.

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 1.7.2015 linkki sivustolle.
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. vastaan Saksan valtio.
Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesverwaltungsgericht.
Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Euroopan unionin vesipolitiikka – Direktiivi 2000/60/EY – 4 artiklan 1 kohta – Pintavesiin liittyvät ympäristötavoitteet – Pintavesimuodostuman tilan huononeminen – Vesiväylän rakennushanke – Jäsenvaltioiden velvollisuus olla hyväksymättä hanketta, joka voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen – Vesimuodostuman tilan huononemista koskevat merkitykselliset arviointiperusteet.
Asia C-461/13.

kalankasvatus.fi sivustolta poimin, lukematta tarkemmin

Vesienhoito Suomessa ennen ja jälkeen Weser– tapauksen … KHO 2017:87 (Sierilän tapaus)

Kommentit

 • Medbörjare

  Kaksipiippuinen tapaus, ympäristön kannalta varmaan hyvä, Pohjois-Savon ja Suomen kannalta huono.

  Saattaa olla, että ulkomainen raha ja sijoitus into kaikkoaa Suomen ympäristönhuolen takia.

  Vihervasemmisto hallituksessa yrittää saada investointeja Suomeen ja sama vihervasemmisto kentällä yrittää torpata jokaisen investoinnin.

  • Eino J. (maallikkona)

   Kiitos kommentistasi ”Medbörjare”

   rahalla on kaksi puolta. Ympäristön kannalta katsoen henke etenee, josw/kun jo olevia päästöjä saa vähennettyä. näin uskoisin. Aikoinaan jätevedet johdettiin vesistöihin, nyt (vaikkapa kapuungin) niitä puhdistetaan. suunta on parempaan.

   kantokyky on tullut vastaan.
   – metsien hiilinielu on pienempi kuin muksi se uumoiltiin. Suuret hakkuut pienentävät sitä edelleen. Mitäpä muuta on tehtävissä kuin niukentaa päästöjä, jotta kasvihuoneilmiö saadaan kuriin; Puola, USA jas etenkin Kiina tässä mainitaan suurtuottajina.

   Kuopio-sivuilla: Tehtaan (Finpulp) päästöistä huolestuttivat muun muassa AOX-yhdisteet, fosfori- ja raskasmetallipäästöt.
   ” Fosfori on Kuopion järvissä ns. minimiravinne, joka määrää niiden rehevyystason. Osa vesistöihin huuhtoutuvasta fosforista on peräisin luonnonhuuhtoumasta ja ilman kautta tulevasta laskeumasta. Ihmisperäisen fosforikuormituksen merkittävin hajakuormituslähde on maatalous, .. Pistemäisiä fosforin lähteitä ovat taajamien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot, joista suurimpia ovat Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo ja Savon Sellu Oy:n tehtaat.
   biologinen hapenkulutus, BHK: Kallaveden suurimmat BHK-kuormittajat ovat Savon Sellu Oy:n tehtaat ja Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. https://www.kuopio.fi/vesien-tila

 • Keskiveto

  Kuopion voisi tutkia Heinälammin kaatopaikan ympäristöä, voisiko vaikka molemmat sellutehtaat sijoittaa sinne? Junarata ja moottoritie samoin kuin muut tiet kulkevat vierestä. Nykyään vesistöä ei tarvita muuhun kuin likaviemärin roolissa olemiseen, joten tukkilauttojen uittaminen ei ole määräävä kriteeri järven rantaan sijoittamiselle. Äänekoskellekin laitettiin sillat ja rantarakenteet kuntoon puun uittokuljetuksia varten mutta todellisuudessa kaikki puu tulee nykyään tehtaalle kumipyörillä.
  z

  Kaatopaikan läheinen sijainti olisi mahdollisuus kehittää jätteen kierrätystä ja siitä saatavaa energiaa ja alueella on riittävästi tilaa järjestää tehdasvesien puhdistus ja käyttö sisäisenä kiertona. Myös savukaasujen vesisuodatus voitaisiin järjestää molemmille ja vaikka kolmannellekin tehtaalle keskitetysti. Tällöin ei olisi maisema- eikä ilmansaaste eikä vesistökuormitusta. Järvet eivät olisi silti liian kaukana järjestää veden ottoa ja puhdistetun veden ohjaamista uudelleen vesistöön.
  z
  Nykyisen Savon Sellun tehtaan viereen sijoittaminen oli yksinkertaisesti väärä paikka mutta ei se sulje pois paremman paikan valitsemista vaikka molemmille tehtaille. Järjestetään Sorsasalosta ennemmin laadukas ja edustava asumislähiö. Sama kuuluisi tehdä myös Itkonniemelle.

  • Eino J. (maallikkona)

   Kiitos pohdinnastasi!

   Heinälampi on suota? ja jokin mäki? … lueskelin jostakin, että vesistöön johtumista (valumista) sielläkin uumoillaan … mutta että kaikki nuo esittämäsi näkökohdat kuulostavat maallikosta oikeaoppisilta.

   Savon Sellu sijoitettiin aikoinaan Kuopiom koillispuolelle sen vuoksi, koska lounaistuulet ovat vallitsevia – hajuhaitta minimoitui. Asiasta julkaistiin aikoinaan pieni tiedote-vihkonen.

Kommentointi on suljettu.