Verollepano ja vihkiminen

Verollepano oli Rooman valtiontaloudellinen toimitus (vuonna 6) Juudeassa;

raskaana oleva Maria ja Joosef saapuivat paikalle kihlautuneina, avioon menneinä jouluevankeliumin mukaan. Liitto suojasi sukujen omaisuuden – kuten nytkin – toki päätuote on jälkeläiset. Eri etukorttien tapaan siviilivihkimisen saa nyt neutraalisti jokainen parimuoto, mutta ev.lut. kirkossa vihitään vain mies ja nainen. Näin on hyvä.

Ylen uutisissa

emer. siviilioikeuden professori kommentoi eräiden pappien samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä vastoin työnantajansa kantaa saamien huomautusten oikeusprosessia niin, että hän arveli hallinto-oikeuden yhtyvän po. pappien kantaan ja kirkon väistyvän. Avioliittolaki hänen mukaansa on uskontoon nähden etusijainen, (jos epätarkat maallikon sanonnat tässä sallitaan).

Vaikka professori Urpo Kangas on nettitietojen mukaan yksi kolmesta, joilta kirkkohallitus on pyytänyt lausunnon sukupuolineutraalin avioliittolain soveltamisasiassa (sanamuodot ovat edelleen kertovia), hän ennakoinee väärin – tai ehkäpä edustaa enemmänkin omaa vakaumustaan, kantaansa.

Miksi niin?

Kirkko ja kaupunki 24.10.2016 Topias Haikala:

”Jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon, liitto on kirkkohallituksen mukaan juridisesti pätevä, mutta vastoin kirkon oppia.”

Avioliittolain 16 § (16.4.1987/411):

Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15 §:ssä, kirkollisen vihkimisen muut ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan. ja: Siviilivihkimisen toimittamisesta säädetään asetuksella.

Kirkkolainsäädännön ydin on kirkkolaki.

Kirkkolaki säädetään erityisessä kirkkolain säätämisjärjestyksessä. Eduskunnan hyväksymisen jälkeen kirkkolaki on osa valtakunnassa sovellettavaa oikeutta.
Kirkkolain lisäksi säädettyyn järjestysmuotoon kuuluvat kirkkolain nojalla annettu Kirkkojärjestys ja Kirkon vaalijärjestys. Nämä säädökset julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Evankelisluterilainen kirkko on ns. julkisoikeudellinen yhteisö.

Siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas Studio ”viisviis” 8. helmikuuta 2011:

Se, mikä erottaa avioliiton ja avoliiton toisistaan, on se että kun avoliitto purkautuu, rikas ottaa rahansa ja köyhä nahkansa ja molemmat lähtevät eri suuntiin. Avioliitossa molemmat saavat puolet yhteisen elämän aikana kertyneestä omaisuudesta. 5 5 tekee linkin = viisviis

Professori Kangas näyttää pohtineen myös sukupuolineutraalia avioliittolakia kommenteissaan. Hänen erikoisalojaan ovat
• perintöoikeus,
• testamenttioikeus,
• avioliitto-oikeus,
• henkivakuutus,
• nimioikeus,
• lapsioikeus ja
• holhousoikeus.

”Professori Kangas onkin ravistellut yhteiskunnallista keskustelua toteamalla, etteivät aikuiset lapset monestikaan tarvitse perintöä. Monissa Euroopan maissa lasten elatusvelvollisuus vanhempia kohtaan on yleinen lakiin perustuva velvollisuus. Velvollisuus on viimesijainen ja se realisoituu vain silloin, jos vanhemmat eivät itse kykene itseään elättämään ja lapsella on elatuskykyä. (poimintoja finanssiala 27.4.2016 Marjo Lapatto)

YK:n ihmisoikeuksien julistus

sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset takaavat, että jokaiselle täysi-ikäisellä ihmisellä on oikeus mennä avioliittoon kunkin valtion lakien määrämuodon mukaisesti.
Onko kirkon vihittävä kaikki avioon aikovat? Kirkon perinne jatkuu: vain mies ja nainen. Siinä pulma.

Ketkä Suomessa vihkivät avioon,

tiedetään siviili- ja kirkollinen vihkiminen. Siviilivihkimisen toimittaa laamanni, käräjätuomari tai henkikirjoittaja, uskonnollisen vihkimisen yleisimmin pappi. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa evankelisluterilaisessa tai ortodoksisessa seurakunnassa tai rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista 61:llä on vihkioikeus. Vuoden 1734 lain Naimakaaren avioliitto oli aina solmittava kirkollisella vihkimisellä. Siviilivihkiminen tehtiin lailliseksi vasta vuonna 1917 annetulla erillislailla [poimintoja Wikipediasta]

Avioliittoon vihitään nykyisin neutraalisti (siviilivihkiminen)

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/muuttuva-avioliitto Piispojen vuonna 2008 julkaisema puheenvuoro Rakkauden lahja selittää avioliittoa näin:

”Kirkko uskoo, että luodessaan ihmisen mieheksi ja naiseksi Jumala asetti avioliiton heidän yhteiseksi elämänmuodokseen.” Uuden testamentin eksegetiikan dosentin Outi Lehtipuun mukaan avioliittoinstituutio on kulttuurisidonnainen.

– Tyypillistä on, että Vanhan testamentin hepreassa sanaa avioliitto ei ole lainkaan, avioliittoa tärkeämpi käsite Raamatussa on perhe, joka on tärkeä taloudellinen yksikkö. siinä ei ollut ensisijaisesti kyse kahden ihmisen emotionaalisesta suhteesta vaan eri sukujen päätöksestä hallita perinnöksi jäävää omaisuutta 16.04.2013 Teksti Juhani Huttunen, linkin takana on merkittävä kuva Hans Eiskonen.

Papin lupaus (vala?) työnantajalleen kun ev.lut. kirkko vihkii hänet papiksi:

6 § Papiksi vihittävän on annettava virkaan vihittäessä seuraava lupaus:

Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua auttakoon.

Linkki Kirkko ja Kaupunki -lehden juttuun KATSO KUVA Muuttuva avioliitto

Kommentit

 • plokkariukki

  Olin onnellinen joskus saadessani kutsun ev.lut. kirkon virkaan. Jäädessäni viitisen vuotta sitten eläkkeelle kirkon (papin) avioliittoonvihkimisoikeus ja velvollisuus-keskustelu tuli ajankohtaiseksi. Onneksi en ehtinyt yhteenkään muuhun kuin mies/nais-pari-vihkimiseen. En tiedä olisinko hienovaraisesti ehkä kieltäytynyt nyt keskustelussa olevista homopari-vihkimisistä, en osaa sanoa edes syytä, jos olisin niin tehnyt, avioliitto vaan ei tunnu homoparille oikealle ratkaisulta ilman teologisia tai muitakaan perusteluja. Kieltäydyin virkaa hoitaessani loppuaikoina muun muassa töistä Pirkko Jalovaaran tilaisuuksissa, koin niiden olevan enemmän spektaakkeleita ja lähes magiaa. En tiedä vieläkään voidaanko suntion katsoa laiminlyövän työtehtävän ja saako siitä antaa varoituksen samoin kuin papille homoparin vihkimisestä ja siihen osallistumisesta? Meitä oli/on kirkossa muitakin työntekijöitä kuin papit, jokaisen kohdalla samat ongelmat, perustelutkin voivat olla erilaisia erilaisiin kieltäytymisiin työtehtävistä. Onneksi eläkeikä tuli ja pelasti näiltä pohdinnoilta. Kirkko ei jää eläkkeelle, mutta hajoaako se esim. homopari-vihkimis-kysymyksiin onkin jo toinen tarina?

 • Eino J. Pennanen

  Kiitos plokkariukille kommntista;

  kommentaattorina tuttu postaaja muistelee mm. ansaitulla ylpeydellä kutsuaan kirkon suntion tehtävään. Ansioitunut mielestäni hyvin – onnittelut hänelle.

  Jutun voisi nähdäkseni kertalukemisen jälkeen julkaista kokonaan, mutta täytyy selvittää paremmalla ajalla siinä vilahtelevat detaljit (maallikolle hieman vieras aihe).

 • Eino J. (maallikkona)

  Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan sivuilla:

  Eksegetiikassa tutkitaan Raamattuun sisältyviä kirjoituksia ja kulttuureja, joissa kirjoitukset ovat syntyneet, sekä annetaan tähän tutkimukseen perustuvaa opetusta.

  Raamatun tekstien ja kulttuurien tutkimus ymmärretään laajasti.
  Raamatun kirjoitusten lisäksi tutkimus kohdistuu myös muihin Raamatun maailmaa valaiseviin teksteihin ja muuhun materiaaliseen jäämistöön. Huomion kohteena ovat muun muassa Raamatun ulkopuolelle jääneet uskonnolliset kirjoitukset ja valtauomien torjumat uskonnollisuuden muodot…
  – – Ostin äsken pyhälukemiseksi näistä Raamatusta pois jääneistä kirjoista erään ja taitaa joku olla hyllyssäkin.

Kommentointi on suljettu.