Eläkkeensaajien Keskusliitto tärkeällä asialla

Sain sähköpostiini marraskuun alussa Eläkkeensaajien Keskusliiton liittokokouksen tiedotteen. Ilahduin tiedotteesta, sillä siinä nostettiin tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita esille ja kerrottiin muun muassa, että EKL perustaa tulevaisuustyöryhmän, jonka toimintaan se kutsuu eri tahoja ja eri ikäisiä ihmisiä. Tämän kaltaista työtä toivoisi tehtävän monissa muissakin liitoissa, yhdistyksissä ja järjestöissä.

Tulevaisuus ei vyöry päällemme – se tehdään yhdessä. Sen tekemiseen tarvitaan kaikkia ja kaikenikäisiä ihmisiä. Tulevaisuustyön avulla voidaan ennakoida sekä myönteisiä, että kielteisiä tulevaisuuskuvia. Vain tiedostamalla uhkia niitä voidaan torjua. Toisaalta mahdollisuuksien näkeminen auttaa meitä ”tuuppimaan” hyviä asioita eteenpäin.

EKL:n tiedotteessa todettiin viisaasti, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa ei saa jättää pelkästään nuorten vastuulle. Ilmastonmuutoksen seuraukset, hyvät ja huonot, koskevat samalla tavoin ikääntyvien elinympäristöä. Eläkkeensaajat tekevät kaiken voitavansa ilmastonmuutoksen torjunnan eteen. Konkreettisia askelia ovat esimerkiksi: kierrätys, uusiokäyttö ja energiatehokas asuminen. Myös yhteisöllisen asumisen muotoja tulee kehittää.

Lähitulevaisuudessa tärkein asia on sote-uudistuksen onnistuminen. Onnistuminen edellyttää, että kaikkia kuullaan ja varmistetaan myös ikääntyneen väestön aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. On huolehdittava siitä, että ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi ja että ne ovat laadullisesti korkeatasoisia sekä kohtuuhintaisia. Toimivat lähipalvelut on taattava ikään ja asuinpaikkaan katsomatta.

Palveluista, avusta ja tuesta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos ikääntyneellä ei ole mahdollisuutta niitä hankkia ja saavuttaa. Suomeen on lopultakin laadittava toimenpideohjelma, jolla eläkeläisköyhyys poistetaan. Lisäksi EKL vaatii sotekeskusmaksuista luopumista koko maassa. Tiedotteessa todetaan viisaasti, että asiakasmaksuista saatava rahoitusosuus on varsin pieni suhteessa maksujen perinnästä aiheutuviin hallinnollisiin kuluihin. Maksu voi kuitenkin pienituloiselle olla este hakeutua ajoissa hoitoon.

Lopuksi EKL ottaa kantaa myös kotihoidon nykytilaan ja toteaa, että ikääntyneille tulee turvata oikea-aikaiset, laadukkaat ja kohtuuhintaiset palvelut mahdollisimman lähellä. Koti ei ole aina paras paikka ikääntyneelle, erityisesti silloin, jos hän on vaikeasti muistisairas ja kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Kotihoidon palveluiden turvin tulee taata ikääntyneelle hänen yksilöllistä tarvettaan vastaavat, riittävät ja laadukkaat palvelut sekä ihmisarvoinen ja mielekäs arki. Mikäli ikääntynyt ei selviydy kotihoidon palveluiden turvin, tulee hoito arvioida viivytyksettä. Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan mahdollisuus tulee turvata niitä tarvitseville.

On sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta tärkeää, että ikäihmiset pysyvät vireinä, toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Järjestöjen ja yhdistysten aktiiviseen toimintaan osallistuminen on mitä parhainta terveyden ja hyvinvoinnin edistävää toimintaa. Tätä toimintaa kannattaa tukea, sillä se maksaa itsensä takaisin. Suomi tarvitsee aktiivisia ikäihmisiä tuomaan tärkeitä näkökulmia yhteiskunnan kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhteenvetona totean, että oli ilo lukea tämän tulevaisuusorientoituneen liiton kehittämisideoita siitä, miten Suomesta saadaan vielä parempi maa kaikille kansalaisille.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)