Hyvää kansainvälistä Sairaanhoitajapäivää

Juhlimme vuosittain kansainvälistä sairaanhoitajapäivää tänään 12. toukokuuta hoitotyön pioneerin, Florence Nightingalen syntymäpäivänä. Tämä vuosi on myös Florence Nightingalen juhlavuosi, sillä hänen syntymästään tulee tänä vuonna kuluneeksi 200 vuotta.

Nightingale on nykyaikaisen hoitotyön esikuva. Hän tuli tunnetuksi siitä, kuinka hän hoiti vuodesta 1854 lähtien Turkissa Krimin sodan uhreja. Hänen aloitteestaan on syntynyt vuonna 1860 Lontooseen Nightingale School of Nursing, jossa edelleen koulutetaan sairaanhoitajia. Florence Nightingale korosti sairaanhoitajien laadukkaan koulutuksen merkitystä.

Sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri Emilia Kielo on hyvin kuvannut Florence Nightingale – Lady with the lamp – merkitystä hoitotyölle. Hän kirjoittaa blogissaan:

”Florence Nightingale oli hoitotieteen ensimmäinen teoreetikko, jonka ympäristöteoriaan (Environmental theory) moderni hoitotyö ja hoitotiede pohjautuvat. Nightingalen teorian keskeiset käsitteet: potilas, terveys, ympäristö ja hoitotyö ovat tänä päivänäkin hoitotyön ja hoitotieteen peruspilareita.”

”Lisäksi Nightingale näki hoitotyössä tieteen ja taiteen elementtejä, ja yksi hänen kuuluisimmista sitaateistaan kuuluukin: ”Nursing is an art”. Erityisesti ympäristö ja sen merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille kiinnosti Nightingalea. Nightingale piti puhtautta tärkeänä osana sairauksista ja vammoista toipumisessa. Nightingalen väitetään ohjeistaneen jopa aikansa kirurgeja parempaan käsihygieniaan infektioiden ehkäisemiseksi. Lisäksi Nightingale piti tärkeänä hoidon kokonaisvaltaisuutta sekä potilaiden henkistä hyvinvointia.”

Edelleen – ja etenkin nyt koronaepidemian aikana – Florence Nightingalen ajatukset ovat ajankohtaisia. Hygieniaohjeistusta ja käsien pesun muistuttelua tarvitaan erityisesti nyt koronaepidemian aikana. Florence Nightingale olisi nyt korona-aikana eläessään nostanut suuren metelin suojavarusteiden puutteellisuudesta ja niiden käytön huonosta ohjeistuksesta. Lisäksi hän olisi korostanut luovuuden käyttöön ottoa erityisesti hoitoyhteisöissä, jossa hoidetaan ikäihmisiä ja muista haavoittuvassa asemassa olevia. Luovuutta tarvitaan sen ratkaisemiseen, miten voidaan rajoitustoimenpiteistä huolimatta turvata jokaiselle henkinen hyvinvointi ja ihmisarvoinen elämä.

 

Hoitotyössä tarvitaan erityisosaajia

Jotta hoitotyössä on tulevaisuudessakin osaavia ja ammattitaitoisia sairaanhoitajia ja hoitotyö kehittyisi, on sairaanhoitajien peruskoulutuksen laatuun kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Tämän lisäksi asiantuntijuuden ylläpito ja kehittäminen vaativat lisäksi jatkuvaa oppimista ja oman ammattitaidon sekä tietämyksen päivittämistä ja kehittämistä.

Tällä hetkellä erityisenä ongelmana Suomessa on se, ettei sairaanhoitajien urakehityksestä ole huolehdittu riittävästi. Peruskoulutuksessa tavoitteena on kaiken osaava yleissairaanhoitaja ja erityisosaajista on valtava puute. Nykyiset ammattikorkeakoulujen tarjoamat erikoistumisopinnot eivät vastaa työelämän eivätkä myöskään väestön terveystarpeisiin. Ammattikorkeakoulujen autonomia on aiheuttanut sen, ettei erikoistumisopinnoista ole minkäänlaista valtakunnallista kokonaiskuvaa. Tällöin myös työnantajien on vaikea tietää millaisia erityisosaajia he palkkaavat.

Sairaanhoitajien erikoistumisopinnot tulisikin luoda osaksi sairaanhoitajien urakehitystä ja asiantuntijuuden syventämistä. Tätä asiantuntijuutta työelämä ja kansalaiset tarvitsevat. Nykyisellään opetus on kuitenkin pirstaleista ja eri oppilaitosten omassa harkinnassa, ilman laajaa ja yhtenäistä kokonaissuunnitelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä laadittiin vuonna 2016 kattava pidemmän aikavälin suunnitelma sairaanhoitajien erikoistumiskoulutustarpeista ja niihin vastaamisesta. Tätä suunnitelmaa ei ole hyödynnetty. Suunnitelma kannattaisi ottaa nyt esille, sillä se tarjoaisi hyvän lähtökohdan jatkovalmistelulle ja uudistustyölle.

Sairaanhoitajien asiantuntijuuden ylläpitämistä ja kehittämistä ei voi ratkaista alueellisesti tai ammattikorkeakoulukohtaisesti. Tarvitsemme tähän valtakunnalliset ja yhtenevät ratkaisut, jotta riittävä ja tasapuolinen erikoistumiskoulutus voidaan turvata koko maassa.

Näin kansainvälisen sairaanhoitajapäivän kunniaksi olen jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa esitän että, sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksiin luodaan valtakunnalliset linjaukset yhtenäisen ja tasaveroisen erikoiskoulutuksen turvaamiseksi koko maassa.

Toimenpidealoitteen voit lukea tästä linkistä.

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

Sairaanhoitaja, terveydenhuollon opettaja, terveystieteiden tohtori

kansanedustaja (sd)