Kielellisten oikeuksien toteutumisessa edelleen puutteita peruskoulussa

Viittomakielilaki tuli voimaan 1.5.2015. Lain tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteuttamista. Lain piiriin kuuluu myös normaalikuuloisia henkilöitä, sillä suuri osa viittomakieltä käyttävistä kuuroista saa kuulevia lapsia. Viittomakielilaki tunnistaa näiden ns. CODA- lasten viittomakielisen ja siihen liittyvän kulttuurisen identiteetin. Lisäksi se asettaa viranomaisille toiminnassaan velvollisuuden edistää viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään. On perusteltua vahvistaa CODA – lasten mahdollisuutta saada syvällistä tietoa molemmista omista kielistään sekä vahvistaa tietoisuutta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Näin tuetaan myös CODA-lasten kaksikielistä identiteettiä.

Perusopetuslain mukaan opetuskieli on useimmiten suomi tai ruotsi. Äidinkieleltään muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten lasten on mahdollista saada opetusta myös omasta äidinkielestään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtion erillisrahoituksen turvin. Tämä oikeus ei kuitenkaan ole koskenut sellaisia viittomakielisiä lapsia, joiden opetuskieli on muu kuin viittomakieli. Kouluilla ei ole siis velvollisuutta järjestää CODA- oppilaille opetusta viittomakielessä, eikä siihen saa valtiolta rahoitusta. Kunnat ovat hoitaneet asiaa hyvin vaihtelevasti.

Tein tästä asiasta viime keväänä kirjallisen kysymyksen opetusministeri Grahn-Laasoselle, mutta ministeri ei ilmeisesti ymmärtänyt kysymystäni tai hän ei tunnistanut epäkohtaa, sillä vastauksessaan hän laajasti kertoi, miten hyvin kuurojen lasten oikeudet viittomakieleen Suomessa toteutuvat. Uudistin kirjallisen kysymyksen ja toisella kertaa sain siihen asiallisen vastauksen, jossa asiaa luvattiin selvittää. Kirjallisen kysymykseni johdosta opetus- ja kulttuuriministeriö Kuurojen Liiton kanssa yhteistyössä käynnisti selvitystyön siitä, miten paljon näitä lapsia on.

Jotta asia ei unohtuisi tein pari viikkoa sitten toimenpidealoitteen, jossa ehdotan, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin, että viittomakieli saadaan saamen- ja romaninkielen rinnalle kieleksi, jonka opettamiseen kaksikielisille lapsille voidaan myöntää valtion avustusta. Toivottavasti asia etenee nopeasti, jotta saadaan korjattua tämä kielellisiä oikeuksia loukkaava epäkohta.

Toimenpidealoitteen allekirjoittivat lisäkseni sivistysvaliokunnan sd-jäsenet Jukka Gustafsson, Eeva-Johanna Eloranta, Ilkka Kantola ja Krista Kiuru. Lisäksi kansanedustaja Timo Harakka halusi allekirjoittaa aloitteen, sillä hänen ensimmäinen äidinkielensä on viittomakieli. Suomenkielen hän oppi vasta toisena kielenä.

Toimenpidealoite on luettavissa linkin takaa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/eduskuntaaloite/Sivut/TPA_60+2016.aspx

Merja Mäkisalo- Ropponen