Kulttuuri luo hyvinvointia

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä tai yhteisöllistä kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämää, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä sekä elinikäistä oppimista. Siksi kulttuurihyvinvointi, kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet, tulee nähdä myös kiinteänä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisyä, mutta myös osana hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.

Tutkimusnäyttöä kulttuurin ja taiteen hyödyistä on jo runsaasti. Esimerkiksi maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan taiteet voivat tukea monin tavoin hoitoa ja hoivaa, auttavat sairauksien kanssa pärjäämisessä, sekä ehkäisevät terveysongelmia. Parasta aikaa on myös meneillään Itä-Suomen Yliopiston Vaikuttavuuden Talon, Taideyliopiston ja Kulttuurihyvinvointipoolin Valtioneuvoston rahoittama TEAS-yhteistyöhanke: ”Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi. Arviointimenetelmät ja toimenpidesuositukset sen jatkokehitykseen Suomessa”.

Kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen tulee entistä vahvemmin ottaa huomioon nyt toimintaansa aloittavilla hyvinvointialueilla. Tässä työssä tulee löytää hyviä yhteistyön muotoja hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Myös eri ammattilaisten yhdessä tekemistä ja ristipölyttämistä tarvitaan. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat oppia taide- ja kulttuurialan ammattilaisilta ja päinvastoin.

Tässä yhteydessä olisi hyvä pilotoida myös ilmiöpohjaista budjetointia. Ilmiöpohjaisessa budjetoinnissa esimerkiksi talousarviossa tietty osa määrärahoista ja niiden vaikutusarvioinneista kootaan tietyn teeman tai ilmiön ympärille, perinteisten hallintokuntien ja tässä tapauksessa myös organisaatiorajojen sijaan. Näin voidaan paremmin muodostaa kokonaiskuva asiaan vaikuttavista toimista ja niiden mittaluokasta sekä saaduista tuloksista. Ilmiöpohjaisessa budjetoinnissa toimijatahot laativat yhteiset tavoitteet ja mittarit ja tekevät työnjakoa.

Hyvinvointialueilla on tehtävä päätöksiä, joilla pitkällä tähtäyksellä saadaan kulujen kasvu kuriin. Tämä tapahtuu ennaltaehkäisyyn sekä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen panostamalla sekä uudenlaisia toimintatapoja tuomalla hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen. Nyt kannattaa ottaa myös askeleita kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi.

Esimerkki ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoidosta

Hyvä esimerkki kulttuurihyvinvoinnista ja yhdessä tekemisestä on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella toteutunut Teatteri Fiaskon hoivakotikiertue. Fiasko on Joensuun vapaaopiston näyttämötaiteen opintoryhmä. Fiasko kävi kesän aikana 18:ssa eri hoitokodissa (sekä yksityisiä että julkisia) esittämässä noin 45 minuuttia kestävän monipuolisen esityksen. Joka paikassa ryhmän saama palaute oli hyvää ja erinomainen. Hoitotyöntekijöiden arviointien mukaan asukkaat selvästi nauttivat esityksestä ja seurasivat sitä aktiivisesti. Itse olin mukana yhdessä esityksessä, jonka jälkeen eräs asukkaista kävi kertomassa nauttineensa joka hetkestä ja samalla toivoi, että samankaltaisia esityksiä olisi jatkossakin.

Omaisen palaute esityksestä oli seuraava: Ryhmän esiintyminen oli minun ja vaimoni kanssa kokemistani ehdottomasti mieluisimpia. Asukkaan elämä on eri syistä yksinäistä: henkilökunnassa on vajetta ja useilta puuttuu hoivakodissa käymään kykeneviä omaisia tai tuttavia. Lähes kaikilla hoitokodin asukkailla on liikuntavaikeuksia ja muistihäiriöitä. Siksi ryhmä ansaitsee suurkiitoksen (matalahkoille kotitikkaille astelukin herätti katsojissa sopivaa jännitystä: putoaako vai pysyykö pystyssä). (ks. kuva)

Toisessa hoitokodissa asuva 90-vuotta täyttänyt rouva kertoi, että vietti syntymäpäivänsä aivan yksin, mutta esitystä katsoessaan hän ajatteli, että tämä on nyt hänen syntymäpäivänsä.

”Magic, magic”, huudahteli eräs pyörätuolissa istuva rouva, tarttui esiintyjää käteen, katsoi silmiin ja sanoi: ”Me olemme muutakin kuin se miltä näytämme”.

Eräs rouva ihaili esityksessä mukana olleita miehiä ”Kyllä on komeita miehiä!” ja alkoi samassa muistella omaa miestään ja sitä, kuinka komea mies oli. ”Oli kyllä komea ja rautateillä töissä.”

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta velvoittaa kuntia huolehtimaan kaikkien kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta. Valitettavasti nämä oikeudet harvoin toteutuvat esimerkiksi apua tarvitsevien ikäihmisten kohdalla. Yhdessä tekemällä voidaan tämä tilanne muuttaa.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja, sd