Kuluttajaparlamentti kokoontui

Olen SDP:n edustajana kuluttaja-asiain neuvottelukunnassa ja siinä roolissa osallistuin 4.11 Eduskunnassa pidettyyn Kuluttajaliiton järjestämään kuluttajaparlamenttiin. Kuluttajaliitto on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia ja jakaa tietoa. Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Kuluttajaparlamentti on vaikuttamisfoorumi, jossa kymmenet valtakunnallisesti merkittävät järjestöt tekevät yhdessä kannanottoja kuluttajapoliittisista aiheista.

Tämän vuoden kuluttajaparlamentissa keskusteltiin kahdesta tärkeästä teemasta:

1. Voiko pitkäaikaissairaus tai vamma vaikeuttaa palveluiden saantia?

2. Onko kotipalvelu lapsiperheiden saatavilla?

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus palveluiden käyttäjinä ei edelleenkään toteudu. Kuluttajaparlamentin tekemän selvityksen mukaan vamma ja pitkäaikaissairaus voivat vaikeuttaa ja jopa estää palvelujen käyttöä. Esteiksi kyselyyn osallistuvat mainitsivat fyysiset, viestinnälliset ja asenteelliset esteet. Erityinen ongelma on se, että esteettömyys ajatellaan kapea-alaisesti koskemaan vain liikuntaesteisiä. Helposti unohdetaan, että esteettömässä ympäristössä huomioidaan kaikkien aistien esteettömyys. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä usein unohtuu esteettömyyden varmistaminen.

Kuluttajaparlamentti vetosikin yhdenvertaisuuslakiin ja vaati muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajia huomioimaan palveluiden ja palveluympäristöjen suunnittelussa erityisryhmien tarpeet ja esteettömyyden.

Hallituksella on myös asenneongelma tässä asiassa, sillä hallitusohjelmassa mainitaan normien purun yhteydessä tavoitteeksi esteettömyysnormien keventäminen. Käsittämätön ehdotus, sillä esteetön ympäristö on kaikille hyvä ympäristö. Esteettömän ympäristön rakentaminen ei myöskään maksa yhtään sen enempää, kun asia otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Lapsiperheiden kotipalveluista kuluttajaparlamentissa todettiin, että keväällä voimaan astuneen uuden sosiaalihuoltolain velvoitteet eivät vielä toteudu läheskään kaikissa kunnissa. Meillä on edelleen kuntia, jotka eivät lainkaan järjestä kotipalvelua lapsiperheille. Eniten vaikeuksia on nopean avun saamisessa erilaisiin akuutteihin tilanteisiin. Parhaiten asia on lähtenyt toteutumaan niissä kunnissa, joissa kotipalvelu on liitetty osaksi lastenneuvoloiden toimintaa. Terveydenhoitajien ja lapsiperhetyöntekijöiden yhteistyö on mahdollistanut tehokkaan toimintamallin. Toivottavasti kunnissa ymmärretään, että ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on sekä inhimillistä että taloudellista. Niissä kunnissa, joissa resurssoidaan riittävästi lasten ja perheiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin, on vähemmän lastensuojelun ja huostaanottojen tarvetta.

Asiantilan korjaamiseksi kuluttajaparlamentti vaati istunnossaan selkeiden valtakunnallisten kriteerien laatimista kotipalvelun myöntämiselle, palvelupolulle ja toiminnan laadulle. Lain toteutumisen seurantaa on tehtävä systemaattisesti.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja (sd)