Omalääkärin ja omasairaanhoitajan työparimallista hyötyvät sekä potilas että työntekijät

Kesäkuun alussa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén käynnisti selvitystyön omalääkärimallista. Selvitystyön tavoitteena on arvioida ja kuvata omalääkärimallin mahdollisia toteuttamiskeinoja hoitotakuun kanssa. Tavoitteena on löytää malli, jolla voidaan parhaiten edistää hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.  Kyse ei ole vain vanhan mallin palauttamisesta vaan etsitään parhaiten nykyiseen toimintaympäristöön sopivaa mallia.

Eräs mahdollinen malli tähän on omalääkäri-omahoitaja-työparimalli. Työparimallissa potilaasta vastaa hänelle määrätty omalääkärin ja omasairaanhoitajan työpari. Jos selkeää tarvetta lääkärin vastaanotolle ei ole, potilas käy ensin omasairaanhoitajan vastaanotolla ja hoitaja tarvittaessa konsultoi potilaan omalääkäriä. Työparimallin avulla lääkärille päätyvät juuri ne potilaat, jotka tarvitsevat nimenomaan lääkärin hoitoa. Lääkärin vastaanotolla käymisen tarvetta voidaan myös vähentää muun muassa, jos sairaanhoitajalla on osittain lääkkeenmääräämisoikeus. Hoidon seurannassa ja ohjauksessa voidaan hyödyntää sairaanhoitajien ammattitaitoa monipuolisesti. Tarvittaessa työpari konsultoi muita ammattilaisia ja ohjaa erityisasiantuntijoiden luo.

Työparimallista on hyviä kokemuksia monessa terveyskeskuksessa, ja siitä ovat hyötyneet sekä potilaat että hoitajat ja lääkärit. Potilaille omalääkärimalli näkyy hoidon jatkuvuutena. Lääkärin, ja työparimallissa myös hoitajan, pysyessä pääasiassa samana, on potilaan tilanteessa tapahtuvat muutokset ja pidemmät kehityskulut helpompi huomata, kun tunnetaan paremmin potilaan historia. Työparimallin on todettu parantavan hoitosuunnitelmia, vähentävän jonoja ja lisäävän omahoitoa. Näin malli edistää potilaan hyvinvointia ja parantaa palveluiden laatua.

Ammattilaisten  näkökulmasta malli mahdollistaa paremman työnsuunnittelun, lisää työrauhaa sekä mahdollistaa potilaiden paremman kohtaamisen ja auttamisen. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita työn pito- ja vetovoiman kannalta. Näiden lisäksi työparimallin on todettu samalla tuovan myös kustannussäästöjä. Samoin mallin tuomat laadukkaampi hoito, lyhyemmät jonot sekä parempi hoidontarpeen tunnistaminen ja hoidon jatkuvuus vähentävät pidemmällä aikavälillä yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia..

Toimiva työparimalli edellyttää muutoksia työkulttuureihin toimiakseen mahdollistaman tehokkaasti kaikkien näkökulmasta. Mallin toteutumisen kannalta on keskeistä, että mahdollisimman selkeästä työnjaosta sovitaan etukäteen ja että työnjaon vastuita myös päivitetään säännöllisesti. Työparimallityöskentely edellyttää myös perinteisten hierarkkisten rakenteiden purkamista. Tärkeää on panostaa henkilökunnan koulutukseen sekä hyvien toimintatapojen jakamiseen kaikkien ammattiryhmien kesken. Toimiessaan hyvin mallin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä potilaille, hoitohenkilökunnalle ja yhteiskunnalle laajemminkin.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja sd