Osallisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat paremman tulevaisuuden rakentamisen keskiössä

Viime viikolla eduskunnassa käsiteltiin tulevaisuusvaliokunnan mietintöä valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Tulevaisuuden kaksi keskeistä kysymystä ovat demokratian ja osallisuuden tulevaisuus sekä ekologinen siirtymä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tehtävä enemmän. Viime viikolla julkaistun uuden Ilmastobarometrin mukaan enemmistö suomalaisista ajattelee näin ja toivoo ripeitä toimia tulevalta hallitukselta. Ekologisen siirtymän toteuttamisessa on pidettävä huolta, että toimet tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Siirtymässä on valtavasti mahdollisuuksia, mutta tarkkana on oltava. Tässä korostuu, että ihmiset ovat osallisina tekemässä muutosta: on vahvistettava kykyä ennakoida ja kuvitella tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Tulevaisuusvaliokunta mietinnössään korostaa demokraattisen päätöksenteon ja nuorten osallisuuden vahvistamista. Poliittisessa päätöksenteossa voidaan vahvistaa ihmisten osallisuutta esimerkiksi kansalaispaneelien ja virtuaalisten ennakointityökalujen kautta. Taide eri muodoissaan antaa välineitä tulevaisuuden kuvittelulle ja siksi tarvitsemme tieteen, taiteen ja politiikan vuoropuhelua.

On myös tärkeää, että ihmisillä on riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon myös vaalien välillä. Valiokunnan kuulemat demokratian tutkijat painottivat, että kansalaisten sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja mukautuminen muuttuviin olosuhteisiin vaatii, että kansalaiset kokevat osallisuutta näihin vaikuttavassa päätöksenteossa.

Nykyistä edustuksellista demokratiaamme voimme tukea ja vahvistaa muun muassa puntarointiin perustuvien kansalaispaneelien avulla. Tällaiset paneelit kokoavat yhteen yleensä satunnaisotannalla valittuja ihmisiä, joille tarjotaan monipuolista tietoa käsiteltävänä olevasta asiasta, jonka jälkeen he muodostavat mielipiteitään asiaan yhdessä keskustellen. Keskustelut usein tapahtuvat pienemmissä ryhmissä. Tällainen on muun muassa Kuntaliiton sivuilta löytyvä kunnissa järjestettävä kansalaispaneelimalli. Joensuun sd-valtuustoryhmä jättikin aloitteen toiminnan käynnistämisestä Joensuussa viime viikon maanantaina ollessaan valtuuston kokouksessa.

Valiokunta mietinnössään korosti myös nuorten erityistä asemaa ja osallistamisen tarvetta. Positiiviset tulevaisuusskenaariot eivät toteudu ilman hyvinvoivia ja osaavia nuoria, minkä takia lapsista ja nuorista on pidettävä erityistä huolta. Koska tulevaisuus kuuluu lapsille ja nuorille on myös keskeistä, että he itse pääsevät tulevaisuutta rakentamaan. Kouluilla on tärkeä rooli kriittisen ajattelun, keskustelutaitojen ja medialukutaidon vahvistamisessa. Tulevaisuuden lukutaito pitäisi saada osaksi elinikäistä oppimista.