Kuulolla on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin

Olin eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän eli VAMYT-ryhmän puheenjohtajana avaamassa viime viikon keskiviikkona kuuloliiton tinnitus-seminaaria. Seminaari käynnisti Kuuloliiton Toivoa tinnitukseen -kampanjan, jossa haastetaan ihmisiä jakamaan kokemuksiaan tinnituksesta julkisesti. Kampanjan tavoitteena on lisätä tinnitukseen liittyvää tietoa ja tietoisuutta, sekä voimaannuttaa ihmisiä hyvään elämään tinnituksen kanssa. Minun perheessänikin tiedetään, mitä tinnitus on, sillä miehelläni on tämä kiusallinen vaiva. Mieheni sanoo, että sen kanssa […]

Lue lisää

Kaksi tärkeää päivää mielenterveyden puolesta

Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää vietettiin tänäkin vuonna Ilonan päivänä eli sunnuntaina 9.10. Tänä vuonna Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami ja sen yhdistykset eri puolilla Suomea haluavat nostaa esille Mielenterveysomaisten oikeudet ja erityisesti heidän oikeutensa terveyteen ja omaan hyvinvointiin Maanantaina 10.10. puolestaan vietettiin Maailman mielenterveyspäivää, jonka merkitystä korostaa MIELI Suomen Mielenterveys ry. Kansainvälisen päivän teemana on tänä vuonna kehotus nostaa […]

Lue lisää

Vanhusten viikolla muistutetaan luonnon hyvinvointivaikutuksista

Sunnuntaina vietimme vanhusten päivää. Vanhustyön keskusliiton vuonna 1954 käynnistämää Vanhustenpäivää on perinteisesti vietetty lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko, eli kuluva viikko, on Vanhustenviikko. Tänä vuonna teemana on ’Yhdessä luontoon’ eli tällä viikolla halutaan korostaa sitä, että jokaisella tulisi olla oikeus ulkoiluun ja myös luontokokemuksiin. Luonto antaa voimaa ihmiselle kaikkina vuodenaikoina. Neljä vuodenaikaa on meille suomalaisille suuri rikkaus! […]

Lue lisää

Häiriökysyntä tulee kalliiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten jatkuvan nousun sanotaan usein johtuvan väestön ikääntymisestä. Näinkin on, mutta kustannuksia kasvattavat myös tilanteet, joissa asiakas saa väärää palvelua, ei saa lainkaan palvelua tai saa vain osittain sitä palvelua, jota hän on tullut hakemaan. Seurauksena on tilanne, jossa apua tullaan hakemaan yhä uudelleen ja uudelleen. Lopulta voi käydä niin, ettei asiakas enää jaksa tulla lainkaan hakemaan […]

Lue lisää

Mikä on sinun muistiystävällinen tekosi?

Taas on syyskuu eli maailman Alzheimer-kuukausi tai Muistikuukausi, kuten me Suomessa puhumme ja nyt kuluva viikko on muistiviikko. Viikon aikana järjestetään paljon tapahtumia sekä käydään keskustelua ja levitetään tietoa muistisairauksista. Tämän vuoden muistiviikon teemana on ”Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa.” Muistiystävällinen yhteiskunta rakentuu muistiystävällisistä teoista. Muistiliitto haastaa miettimään, minkälaisia muistiystävällisiä tekoja voisimme itse kukin tehdä. Mikä […]

Lue lisää

Kulttuuri luo hyvinvointia

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä tai yhteisöllistä kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämää, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä sekä elinikäistä oppimista. Siksi kulttuurihyvinvointi, kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet, tulee nähdä myös kiinteänä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisyä, mutta myös osana hoitoa, hoivaa ja […]

Lue lisää

Miten rakennetaan omaishoitoystävällinen yhteiskunta ja hyvinvointialue?

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa arvioidaan olevan vähintään noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia ja vaativia. Omaishoitotilanteissa on eroja hoivan sisällön, keston ja rasittavuuden suhteen. On myös eri asia hoitaa omaa muistisairasta puolisoaan kuin esimerkiksi oma vammaista lastaan. Omaishoitosopimuksia on Suomessa noin 50 000. Puolet omaishoitajista huolehtii puolisostaan, neljännes vanhemmistaan ja osa […]

Lue lisää

Vammaisten oikeuksien edistäminen hyvinvointialueilla

Vammaiset ovat maailman suurin ja syrjityin ihmisryhmä. Arviolta 15 % maailman ihmisistä on tavalla tai toisella vammaisia. Vaikka Suomessa tilanne on kansainvälisesti verrattuna kohtuullisen hyvä, niin tosiasiassa vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet Suomessakaan. Ongelmat ja haasteet tulivat esille esimerkiksi keväällä julkaistussa yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa. Viimeisen neljän vuoden aikana yhdenvertaisuusvaltuutettuun […]

Lue lisää

Millainen on ikä- ja muistiystävällinen asunto ja asuinympäristö?

Minulla oli ilo osallistua viime viikolla ikäasumisen Master Plan hankkeen päätösseminaarissa. Puhuin ikääntyvien asumisen ja palvelujen suuntaviivoista pohtien erityisesti, millainen on ikä- ja muistiystävällinen asunto ja asuinympäristö. Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö mahdollistavat toimimisen, vaikka liikkuminen ja aistien toiminta heikkenevät. Ikäystävällisyydellä tuetaan asukkaiden toimintakykyä ja osallisuutta. Siihen liittyvät sekä asunnon ja asuinympäristön fyysiset tekijät, […]

Lue lisää

Vielä ammatillisen koulutuksen tilanteesta – yrittäjien näkökulma

Kirjoitin viime viikolla blogissani ammatillisen koulutuksen tilanteesta Amisbarometrin tulosten perusteella. Viime viikolla blogin julkaisemisen jälkeen olin Savon Yrittäjien vieraana Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella ja siellä useat yrittäjät toivat huolensa  ammatillisen koulutuksen laadusta. Useampi yrittäjä kertoi, etteivät he ota enää opiskelijoita  työelämässä oppimisen – jaksoille, sillä niin monelta opiskelijalta puuttuvat perustiedot- ja taidot sekä työelämävalmiudet. Työnantajilla ei […]

Lue lisää

Ammatillista koulutusta tulee kehittää tutkimustietoon pohjautuen

Ammatillisissa oppilaitoksissa on jälleen aloitettu uusi lukuvuosi. Onnea ja menestystä kaikille vasta aloittaneelle ja myös opintojaan jatkaville opiskelijoille. Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut viime vuosina paljon muutoksia ja viimeisimpänä niistä vuoden 2021 alusta alkaen oppivelvollisuuden pidentämisen yhteydessä tehdyt muutokset. Ammatillisen koulutuksen resurssivajeista on puhuttu pidemmän aikaa, ja onneksi tämä hallitus on myöntänyt lisää resursseja. Sama suuntaus […]

Lue lisää

Lapsissa ja nuorissa on yhteiskunnan tulevaisuus 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt omana hankkeena nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Selvityksen mukaan näyttää selvältä, ettei mikään yksittäinen palvelu tai edes rahoituksen määrä selitä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn onnistumista tai epäonnistumista. Kaikkein tärkeintä näyttää olevan palveluketjun eheys ja toimivuus. Nyt lasten ja nuortenpalvelut ovat jakautuneet monen eri sektorin alle ministeriötasolta alkaen ja tämä aiheuttaa siilojen syntymistä. Palvelujen siiloutumisen […]

Lue lisää

Omalääkärin ja omasairaanhoitajan työparimallista hyötyvät sekä potilas että työntekijät

Kesäkuun alussa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén käynnisti selvitystyön omalääkärimallista. Selvitystyön tavoitteena on arvioida ja kuvata omalääkärimallin mahdollisia toteuttamiskeinoja hoitotakuun kanssa. Tavoitteena on löytää malli, jolla voidaan parhaiten edistää hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.  Kyse ei ole vain vanhan mallin palauttamisesta vaan etsitään parhaiten nykyiseen toimintaympäristöön sopivaa mallia. Eräs mahdollinen malli tähän on omalääkäri-omahoitaja-työparimalli. Työparimallissa potilaasta […]

Lue lisää

Yksin asuvien määrä kasvaa

Yhden hengen kotitalouksien määrä kasvaa koko ajan ja näistä merkittävä osa on ikäihmisiä. Suomessa on noin 1,3 miljoonaa yksinasuvaa, joista yli 60-vuotiaita on 45 prosenttia. Yksinasuvien määrä on lähes kaksikertaistunut vuodesta 1990. Selvitysten mukaan yksin asuvilla on muita yleisemmin puutteita terveydessä ja hyvinvoinnissa. Yksin asuminen on myös taloudellisesti kalliimpaa ja epävakaampaa, sillä yksinasuva ei voi […]

Lue lisää

Koulutuksellisen eriarvoistumisen ehkäiseminen on tärkeää

Viime viikolla eduskunnassa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin lisättiin säädös erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja peruskoulutuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tämä niin sanottu tasa-arvoraha kohdennetaan niille kouluille ja varhaiskasvatuksen toimipaikoille, joiden sijaintialueella koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä vieraskielisen väestön osuus korkea. Lakiesityksen taustalla on tutkimustieto siitä, että oppilaiden sosiaaliseen taustaan liittyvät erot oppimistuloksissa […]

Lue lisää

Lasten hyvinvoinnin turvaaminen on meidän kaikkien asia

Eduskunta keskusteli viime keskiviikkona sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä Lapsiasianvaltuutetun kertomuksesta. Siinä nostetaan keskeisiksi huoliksi korona-ajan vaikutus lapsiin, mielenterveyden ongelmat, lastensuojelun pitkittynyt ja kriisiytynyt tilanne sekä koulutuksen resurssien riittämättömyys. Kriisin kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat jo ennestään olleet heikommassa asemassa. Vähävaraisissa perheissä elävät lapset, vammaiset lapset, lastensuojelun tai muun erityispalvelujen […]

Lue lisää

Uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa monimuotoisuuden turvaamista

Viime sunnuntaina vietimme luonnon monimuotoisuuden päivää. Se mustuttaa meille luonnon valtaisasta kirjoista ja sen säilyttämisen tärkeydestä. Eduskunta kävi viime viikolla laajan keskustelun esityksestä uudeksi luonnonsuojelulaiksi. Vaikka sekä koronapandemia että Euroopan jännitteinen turvallisuustilanne ottavat edelleen politiikan päähuomion, on syytä muistaa, että pidemmässä juoksussa luontokato on ilmastonmuutoksen ohella ihmiskunnan olemassaolon suurimpia uhkia. Tähän meidän on puututtava ennen […]

Lue lisää

Natoon liittymisen jälkeen on katsottava tulevaisuuteen

Venäjän järjetön ja kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja ihmisoikeuksia loukkaava hyökkäys Ukrainaan on laittanut koko Euroopan turvallisuusasetelman uusiksi ja tilanteen kaikkia vaikutuksia on vielä vaikea kokonaisuudessaan arvioida. Tärkein asia on nyt kuitenkin Suomen turvallisuuden varmistaminen ja siksi Natoon liittyminen on välttämätöntä. Tämä päätös ei ole suunnattu ketään vastaan – vaan ainoastaan turvaamaan oman turvallisuutemme.    Tulevaisuuden […]

Lue lisää

Työn kehittäminen lisää veto- ja pitovoimaa vanhustyössä

Toissa viikon blogissani kirjoitin aiheesta sairaanhoitajana ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Toin eräältä sairaanhoitajalta saamani kirjeen muodossa esille sen, että ikäihmisten hoidossa on edelleen paljon ”kaikki tekee kaikkea” ja ”meillä on aina tehty näin” – ajattelutapaa. Eri ammattien erilaiselle osaamiselle ja myös työntekijöiden persoonallisen kiinnostuksen esille tuomiselle ei tunnu löytyvän paikkaa arjen työssä. Tämä ajattelutapa johtaa työtyytymättömyyteen […]

Lue lisää

Järjestöt, kansalaisyhteiskunnan toiminta sekä vapaaehtoistyö osana Suomen menestystarinaa

Elinvoimainen ja monipuolinen kansalaisyhteiskunta on toimivan demokratian ja menestyvän kansakunnan edellytys. Ilman rikasta ja monipuolista kansalaisyhteiskuntaa Suomi ei olisi maailman kilpailukykyisimpiä, onnellisimpia ja vähiten korruptoituneita maita. Monella sektorilla kansalaisten yhteen liittyminen ja lähimmäisestä välittäminen on johtanut suuriin edistysaskeliin – näistä esimerkkeinä voin nostaa esille naisasialiikkeen, vammaisjärjestöt ja ympäristöliikkeen, jotka ovat kaikki olleet merkittäviä muutosvoimia yhteiskunnassamme. […]

Lue lisää

Sairaanhoitajana ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

Olen aiemminkin kirjoittanut ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien ikäihmisten ja heidän hoitajiensa tilanteesta. Olen kirjoituksissani myös ihmetellyt sitä, miten vähän monissa hoitoyhteisöissä arvostetaan työntekijöiden erityisosaamista. Liian usein toimintatapana on ”kaikki voivat tehdä kaikkea”, eikä erityisosaamiselle löydy paikkaa arjen työssä. Taiteesta ja kulttuurista kiinnostunut henkilö ei voi huolehtia kulttuurihyvinvoinnista tai kuntouttavaan toimintaan perehtyneen henkilön ei katsota voivan kouluttaa […]

Lue lisää