Yhdessä Savo-Karjalan tieverkoston puolesta

  Yritysten tuotteista ja tehtaiden tarvitsemista raaka-aineista suurin osa kulkee tiestöä pitkin. Teitä pitkin kulkevat tarpeelliset raaka-aineet ja valmiit tuotteet. Ilman tieverkostoa tavara ja ihmiset eivät pääse liikkumaan. Isoja valtaväyliä pitkin kuljetetaan valmiita tuotteita ja pienempiä teitä pitkin haetaan esimerkiksi maa- ja metsäteollisuuden raaka-aineita. Taloudellinen toiminta tarvitsee sekä päätieverkon että alemmankin tieverkoston. Tiestön kunnossapidon tarpeita […]

Lue lisää

Ihmisarvoista kohtelua työttömille

Pitkäaikaistyöttömyys on Suomessa edelleen suurta, eikä hallituksen aktiivimallilla tätä korjata. Selvitysten mukaan mallin rankaisuelementti on koettu työttömien keskuudessa nöyryyttävänä ja syyllistävänä. Olen vaalikiertueeni aikana kuullut monen pitkäaikaistyöttömän kertovan, miten nöyryyttävä kokemus on, kun on ollut aktiivinen työn ja palvelujen haussa ja siitä huolimatta kumpaakaan ei ole ollut tarjolla – ja sitten tulee sanktio.  Huhtikuun alussa […]

Lue lisää

Kohti ikäystävällistä Suomea!

  Minulta usein kysytään, miten SDP haluaa parantaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassamme? Puolue on johdollani valmistellut ikäpoliittisen ohjelman: Oikeus omannäköiseen ja hyvään elämään – myös ikääntyneenä. Ohjelman voi lukea kokonaisuudessaan netistä osoitteesta https://sdp.fi/fi/blog/ikapoliittinen-ohjelma/ Ohjelma sisältää seitsemän keskeistä tavoitetta, jotka ovat: Ikäihmisten roolia aktiivisena ja oman elämänsä asiantuntijana on vahvistettava – Ikäihmiset ovat yhteiskunnan voimavara ja vahvuus […]

Lue lisää

Kotihoidon työvuorosuunnittelu vaikeuttaa laadukkaan hoidon toteuttamista!

  Viime viikolla kirjoitin tässä blogissa liikunnan merkityksestä ja siitä, miten kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ulkoilun ja liikunnan avulla. Valitettavasti kotihoito on muuttunut yhä enemmän erilaisten palvelupakettien tarjoamiseksi asiakkaille ja hoitajien rooli on muuttunut yhä enemmän pikaisesti asiakkaan luona ”tarkastuskäyntejä” tekeväksi. Suuntaus on väärä. Jos halutaan, että asiakkaat voivat asua kotona pidempään, on kuntouttavaan […]

Lue lisää

Liikuntaan panostaminen on tärkeä tulevaisuusinvestointi

  Viime viikolla käsiteltiin eduskunnassa Liikuntapoliittista selontekoa. Aihe on tärkeä, sillä liikkumattomuuden vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset ovat useita miljardeja euroja – siis vähintään saman verran kuin sote-uudistuksella toivottiin saatavan säästöjä. Ketään ei voi pakottaa liikkumaan, mutta voimme tehdä nykyistä enemmän panostuksia sen mahdollistamiseen, että liikuntaa on tarjolla kattavasti elämänkulun kaikissa vaiheissa ja siellä, missä ihmisten muutoinkin […]

Lue lisää

Lapsiin ja nuoriin panostaminen tulevaisuusinvestointina

Suomessa elää tällä hetkellä jopa 120 000 lasta köyhyydessä. Tämä on Suomen häpeätahra. Köyhyys heikentää lasten ja perheiden hyvinvointia, jonka vuoksi köyhyyden periytyminen ja ylisukupolvinen syrjäytyminen on katkaistava. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava yhtäläiset mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen […]

Lue lisää

Jatkuuko Suomen menestystarina?

Maanantaina keskusteltiin eduskunnassa valtioneuvoston kerran vaalikaudessa antamasta tulevaisuusselonteosta tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Tulevaisuusselonteon aiheena oli työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Työn tulevaisuuden lisäksi puhuimme Suomen menestymisestä laajemminkin. Suomen menestyminen on tarina siitä, miten pieni, köyhä maa nousee yhteiskunnaksi, jossa lähtökohdat eivät määritä sitä, mitä ihmisestä voi tulla. Tämä jälleenrakennustarina on vahvuutemme niin pitkään kuin se […]

Lue lisää

Pitkäaikaistyöttömiä ei työllistetä kepillä ja sanktioilla!

Viime keskiviikkona eduskunta äänesti kansalaisaloitteesta aktiivimallin kumoamisesta. Aktiivimalli jäi voimaan äänin 96 – 77. Hallitus sanoo tehneensä aktiivimalliin korjauksia, mutta pienten korjausten jälkeenkin malli tarjoaa lähinnä keppiä pitkäaikaistyöttömille. Mallin keskeiset ongelmat ovat seuraavat:  Ensinnäkin se on epäoikeudenmukainen sekä alueellisesti, aloittain, ikäryhmittäin. Työpaikkojen ja työllistymistä edistävien palveluiden saatavuus vaihtelee alueellisesti, joten malli vaarantaa kansalaisten tasa-arvoisuuden kohtelemalla […]

Lue lisää

Ensimmäinen Muistiparlamentti kokoontui

Torstaina 13.2.2019 kokoontui ensimmäinen Muistiparlamentti eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa. Muistiparlamentti on kansanedustajien, muistiasiantuntijoiden, tutkijoiden ja muistiaktiivien keskustelu- ja vaikuttamisareena. Paikalla oli yli 150 henkilöä. Tilaisuuden järjestäjinä olivat Muistiliitto, Muistiaktiivit, Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYT sekä Eduskunnan Muistikerho. Eduskunnan Muistikerhoon kuuluu jäseniä sekä kansanedustajista että eduskunnan henkilökunnasta. Kerhon tavoitteena on lisätä tietoa muistista ja muistisairauksista, niiden hoidosta ja […]

Lue lisää

Digitaaliset palvelut eivät saavuta kaikkia kansalaisia!

Suomessa on lähes miljoona kansalaista, jotka eivät pysty, voi tai osaa käyttää digipalveluita. Tässä joukossa on kaikenikäisiä ihmisiä! Meillä on usein virheellinen käsitys nuorten digitaidoista. Nuoret osaavat hyvin toimia sosiaalisessa mediassa, mutta monella voi olla suuria vaikeuksia hoitaa asioitaan verkossa. Esimerkiksi erilaisten lomakkeiden täyttäminen voi olla vaikeaa. Tämä johtaa helposti syrjäytymiseen. Digitaalisten palvelujen kehittämisestä huolimatta […]

Lue lisää

Omaishoitajia ei saa unohtaa!

Hyvä, että vanhustenhoidon ongelmista puhutaan nyt avoimesti, sillä se mahdollistaa asioiden korjaamisen. Valitettavan kauan epäkohtia on piiloteltu, eikä hoitajien ja omaisten viestejä ole otettu vakavasti. Nyt olisi syytä puhua myös omaishoitajien tilanteesta, sillä tähänkin hoitomuotoon liittyy ristiriitaisia viestejä. Omaiset kertovat minulle lukuisista epäkohdista ja uupumuksestaan, mutta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vastasi kirjalliseen kysymykseeni kehuen […]

Lue lisää

Ikäihmisten hoidon tilanne ei parane hallituksen markkinamallilla

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) väittää, että hallituksen sote-uudistus parantaisi ikäihmisten hoidon tilannetta. En usko, että hallituksen markkinamalli voi sitä tehdä. Suunnitellut säästöt heikentävät entisestään mahdollisuuksia järjestää hyvää hoitoa. Sipilän hallitus on heikentänyt myös valvonnan resursseja eikä sote-uudistus tuo niihinkään korjausta säästöpaineiden vuoksi. Nyt esille tulleet ongelmat Esperi Caren toiminnassa eivät ole uusi asia. Esimerkiksi Muistiliitto […]

Lue lisää

Osatyökykyisten työllistäminen unohdettu

Osatyökykyisyys tarkoittaa toimintakyvyn vajausta, joka haittaa työn tekemistä. Lainsäädännön mukaan osatyökykyinen on henkilö, jonka vamma tai sairaus, vaikeuttaa työllistymistä (Laki julkisista työvoima- ja yrityspalvelusta). Viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Tuija Oivon ja Raija Kerättären selvityksen ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet”. Raportin keskeinen viesti oli selkeä: Pitkäaikaistyöttömän asiakkaan palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta ei […]

Lue lisää

Inhimillisen ja mielekkään elämän mahdollistaminen muistisairaille

Muistisairauteen voi liittyä käyttäytymistä, jonka ympäristö voi kokea häiritseväksi tai vaikeasti hallittavaksi. Taustalla voi olla tunnetilaan tai tarpeiden ilmaisemiseen liittyvät syyt. Usein puhutaan käytöshäiriöistä tai haasteellisesta käyttäytymisestä, joka on parempi termi. Tällöin ammattitaitoiset hoitotyöntekijät pohtivat aina, mikä on käyttäytymisen syy, eivätkä määrittele käyttäytymistä sairauden oireeksi. Hoitajien haasteena on pyrkiä selvittämään, mikä viesti käyttäytymiseen liittyy ja […]

Lue lisää

Tavoitteena välittävä yhteiskunta!

Yhteiskuntamme tarvitsee lisää välittämistä; ihmisiä, jotka haluavat ja uskaltavat kysyä vieraaltakin, kuinka voit ja tarvitsetko apua? Välittävässä yhteiskunnassa pidetään kaikista huolta. Vastuu tästä kuuluu kaikille ja tähän kasvattaminen on aloitettava jo varhaiskasvatuksesta. Välittävässä yhteiskunnassa luodaan tietoisesti eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien kohtaamisareenoita, joissa toteutuu toinen toisiltaan oppiva vuorovaikutus ja dialogi. Välittävässä yhteiskunnassa tarvitaan tahoja, jotka […]

Lue lisää

Osaava ja riittävä henkilökunta on vanhuspalveluiden laadun tae!

Vanhuspalveluiden laadusta on viime aikoina keskusteltu paljon. Muun muassa SuPer on puhunut henkilökunnan vähäisyydestä johtuvista laatuongelmista. Lisäksi Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on tuonut esiin niin palveluasumisen kuin kotihoidon haasteita ja henkilöstön jaksamisen ongelmia. Erityistä huolta herättää vanhusten kaltoinkohtelun esiintyvyys ympärivuorokautisissa yksiköissä. Henkilöstön voimavarat ja ikääntyneiden tarpeet eivät kohtaa ja hoitajien jaksaminen on […]

Lue lisää

Iltapäivätoiminnan riittävyys ja laatu turvattava

Alakoululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on: tukea kodin ja koulun kasvatustyötä tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ja mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Iltapäivätoiminta on monelle alakoululaiselle tärkeä osa turvallista päivää. […]

Lue lisää

Hoito ja päihteettömyys päihdepalvelujen keskiöön

Moni suomalainen on joutunut seuraamaan läheltä päihteiden käytön aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä. Minäkin kuulun tähän suomalaisten suureen joukkoon. Läheisen roolissa olleena koen, että liian harvoin tavoitteeksi asetetaan hoidon avulla saavutettava päihteetön elämä. Esimerkiksi Ruotsissa päihdepalvelujen keskiössä ovat hoito ja päihteettömyys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vertaileva tilasto alkoholikuolemista Suomessa ja Ruotsissa on karua luettavaa. Vuonna 2011 […]

Lue lisää

Osaavat ammattilaiset rakentavat toimivan soten!

Vuonna 2017 julkaistiin ”Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia”-selvitys, jossa tarkasteltiin tulehduksellisten suolisto- ja reumasairauksien aiheuttamia poissaoloja ja alentunutta toimintakykyä. Tavoitteena oli tutkia, mitä kustannuksia pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä syntyy yhteiskunnalle, työnantajille ja sairastuneelle itselleen. Selvityksessä huomattiin, että Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja sairastavien työkyvyttömyydessä. Alueellisen tasa-arvon toteuttaminen kyseisten sairauksien hoidossa voitiin tällöin kyseenalaistaa. Pari viikkoa sitten julkaistiin selvityksen […]

Lue lisää

Liikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa tulevaisuustyötä parhaimmillaan. Investoimalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen säästämme sosiaali- ja terveysmenoissa tulevaisuudessa. Toisinpäin sanottuna, säästäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä aiheuttaa lisääntyviä kustannuksia tulevaisuudessa.  Viime viikolla eduskunnassa oli liikuntapoliittisen selonteon lähetekeskustelu. Selonteko on hyvin tehty, mutta siinä käsitellään liikunnan ja muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suhdetta ohuesti. Liikunta ei ole […]

Lue lisää

Ammatilliset opettajat ovat huolissaan itsestään ja oppilaistaan

Hallituksen miljardin säästöt koulutuksesta tällä kaudella näkyvät karulla tavalla oppilaitosten arjessa. Aikuisopettajien liitto teki syyskuussa kyselyn jäsenistölleen ammatillisen koulutuksen tilanteesta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut opetustyöhön ja mitkä asiat pohdituttavat eniten työyhteisössä. Kyselyyn, jonka tulokset julkaistiin pari viikkoa sitten, vastasi 454 opettajaa eri puolilta Suomea. Tulokset ovat karua luettavaa. Puolet […]

Lue lisää