Ikäihmisten hoidon tilanne ei parane hallituksen markkinamallilla

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) väittää, että hallituksen sote-uudistus parantaisi ikäihmisten hoidon tilannetta. En usko, että hallituksen markkinamalli voi sitä tehdä. Suunnitellut säästöt heikentävät entisestään mahdollisuuksia järjestää hyvää hoitoa. Sipilän hallitus on heikentänyt myös valvonnan resursseja eikä sote-uudistus tuo niihinkään korjausta säästöpaineiden vuoksi. Nyt esille tulleet ongelmat Esperi Caren toiminnassa eivät ole uusi asia. Esimerkiksi Muistiliitto […]

Lue lisää

Osatyökykyisten työllistäminen unohdettu

Osatyökykyisyys tarkoittaa toimintakyvyn vajausta, joka haittaa työn tekemistä. Lainsäädännön mukaan osatyökykyinen on henkilö, jonka vamma tai sairaus, vaikeuttaa työllistymistä (Laki julkisista työvoima- ja yrityspalvelusta). Viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi Tuija Oivon ja Raija Kerättären selvityksen ”Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet”. Raportin keskeinen viesti oli selkeä: Pitkäaikaistyöttömän asiakkaan palvelutarvetta, työkykyä ja kuntoutustarvetta ei […]

Lue lisää

Inhimillisen ja mielekkään elämän mahdollistaminen muistisairaille

Muistisairauteen voi liittyä käyttäytymistä, jonka ympäristö voi kokea häiritseväksi tai vaikeasti hallittavaksi. Taustalla voi olla tunnetilaan tai tarpeiden ilmaisemiseen liittyvät syyt. Usein puhutaan käytöshäiriöistä tai haasteellisesta käyttäytymisestä, joka on parempi termi. Tällöin ammattitaitoiset hoitotyöntekijät pohtivat aina, mikä on käyttäytymisen syy, eivätkä määrittele käyttäytymistä sairauden oireeksi. Hoitajien haasteena on pyrkiä selvittämään, mikä viesti käyttäytymiseen liittyy ja […]

Lue lisää

Tavoitteena välittävä yhteiskunta!

Yhteiskuntamme tarvitsee lisää välittämistä; ihmisiä, jotka haluavat ja uskaltavat kysyä vieraaltakin, kuinka voit ja tarvitsetko apua? Välittävässä yhteiskunnassa pidetään kaikista huolta. Vastuu tästä kuuluu kaikille ja tähän kasvattaminen on aloitettava jo varhaiskasvatuksesta. Välittävässä yhteiskunnassa luodaan tietoisesti eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien kohtaamisareenoita, joissa toteutuu toinen toisiltaan oppiva vuorovaikutus ja dialogi. Välittävässä yhteiskunnassa tarvitaan tahoja, jotka […]

Lue lisää

Osaava ja riittävä henkilökunta on vanhuspalveluiden laadun tae!

Vanhuspalveluiden laadusta on viime aikoina keskusteltu paljon. Muun muassa SuPer on puhunut henkilökunnan vähäisyydestä johtuvista laatuongelmista. Lisäksi Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on tuonut esiin niin palveluasumisen kuin kotihoidon haasteita ja henkilöstön jaksamisen ongelmia. Erityistä huolta herättää vanhusten kaltoinkohtelun esiintyvyys ympärivuorokautisissa yksiköissä. Henkilöstön voimavarat ja ikääntyneiden tarpeet eivät kohtaa ja hoitajien jaksaminen on […]

Lue lisää

Iltapäivätoiminnan riittävyys ja laatu turvattava

Alakoululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on: tukea kodin ja koulun kasvatustyötä tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ja mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Iltapäivätoiminta on monelle alakoululaiselle tärkeä osa turvallista päivää. […]

Lue lisää

Hoito ja päihteettömyys päihdepalvelujen keskiöön

Moni suomalainen on joutunut seuraamaan läheltä päihteiden käytön aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä. Minäkin kuulun tähän suomalaisten suureen joukkoon. Läheisen roolissa olleena koen, että liian harvoin tavoitteeksi asetetaan hoidon avulla saavutettava päihteetön elämä. Esimerkiksi Ruotsissa päihdepalvelujen keskiössä ovat hoito ja päihteettömyys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vertaileva tilasto alkoholikuolemista Suomessa ja Ruotsissa on karua luettavaa. Vuonna 2011 […]

Lue lisää

Osaavat ammattilaiset rakentavat toimivan soten!

Vuonna 2017 julkaistiin ”Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia”-selvitys, jossa tarkasteltiin tulehduksellisten suolisto- ja reumasairauksien aiheuttamia poissaoloja ja alentunutta toimintakykyä. Tavoitteena oli tutkia, mitä kustannuksia pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä syntyy yhteiskunnalle, työnantajille ja sairastuneelle itselleen. Selvityksessä huomattiin, että Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja sairastavien työkyvyttömyydessä. Alueellisen tasa-arvon toteuttaminen kyseisten sairauksien hoidossa voitiin tällöin kyseenalaistaa. Pari viikkoa sitten julkaistiin selvityksen […]

Lue lisää

Liikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa tulevaisuustyötä parhaimmillaan. Investoimalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen säästämme sosiaali- ja terveysmenoissa tulevaisuudessa. Toisinpäin sanottuna, säästäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä aiheuttaa lisääntyviä kustannuksia tulevaisuudessa.  Viime viikolla eduskunnassa oli liikuntapoliittisen selonteon lähetekeskustelu. Selonteko on hyvin tehty, mutta siinä käsitellään liikunnan ja muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suhdetta ohuesti. Liikunta ei ole […]

Lue lisää

Ammatilliset opettajat ovat huolissaan itsestään ja oppilaistaan

Hallituksen miljardin säästöt koulutuksesta tällä kaudella näkyvät karulla tavalla oppilaitosten arjessa. Aikuisopettajien liitto teki syyskuussa kyselyn jäsenistölleen ammatillisen koulutuksen tilanteesta. Tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut opetustyöhön ja mitkä asiat pohdituttavat eniten työyhteisössä. Kyselyyn, jonka tulokset julkaistiin pari viikkoa sitten, vastasi 454 opettajaa eri puolilta Suomea. Tulokset ovat karua luettavaa. Puolet […]

Lue lisää

Köyhyys koskettaa monia kansalaisia!

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston Köyhyysvahti 2018 –raportti on ilmestynyt. Suomi sitoutui vuonna 2010 vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaa. Nyt näyttää selvältä, ettei tämä tavoite toteudu. Hallituksen ensi vuoden talousarvio ei tätä tilannetta valitettavasti paranna. Köyhyys on vähentynyt 2010-luvulla vain vähän. Pienituloisten toimeentuloa […]

Lue lisää

Peruspalvelujen laadusta tinkiminen on kohtalokasta!

Itä-Suomen aluehallintovirasto kävi pari viikkoa sitten eduskunnassa tapaamassa alueen kansanedustajia. Keskustelun aikana tuli esille lukuisia erityisesti Itä-Suomea koskevia ongelmia.   Aluehallintoviranomaiset ovat huomanneet, että erityisesti yksityisten isojen yritysten ikäihmisten ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen yksiköissä henkilöstömitoitus on usein liian pieni kuntouttavaan ja asukkaiden oikeuksia turvaavaan hoitoon ja hoivaan. Suurten yritysten tuottamissa vanhusten asumispalveluissa aluehallintovirasto on […]

Lue lisää

Yhdenvertaisuus ei vielä toteudu!

Tiistaina oli Pikkuparlamentin kansalaisinfossa Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän ja Kehitysvammaliiton järjestämä keskustelutilaisuus eduskunnan käsittelyssä olevasta vammaispalvelulaista. Tilaisuudessa kuultiin eri vammaisjärjestöjen ja eduskuntaryhmien puheenvuoroja. Lakiesityksen tavoitteena on saada vammaisten tarvitsemat palvelut takaamaan yhdenvertaisuus, osallisuus ja ihmisarvoinen elämä. Tämä edellyttää toimivaa ja esteetöntä elinympäristöä, toimintakykyä edistäviä palveluita sekä yksilöllistä apua ja tukea.  Lakiesitys on tarpeellinen, sillä yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi […]

Lue lisää

Kestävä kehitys on kaikkien asia

Toissa viikolla ilmestyneen IPCC:n ilmastoraportin viesti on selvä: Ilmaston lämpeneminen on suuri uhka koko maailmalle. Tämän rinnalla on muistettava, että toivoa ei ole vielä menetetty. Nyt on kaikkien kuitenkin aika herätä tilanteen vakavuuteen. Viime viikolla pidettiin pääministeri Sipilän johdolla Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ja kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokous, jossa aiheena oli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Suomessa […]

Lue lisää

Kukaan lapsi ei saisi olla omaishoitaja

Tämän viikon tiistaina 9.10. vietettiin Valtakunnallista mielenterveysomaisten päivää eli Ilonan päivää. Mielenterveysomaiset ovat monessa suhteessa väliinputoajia, eikä heidän avun ja tuen tarvetta usein tunnisteta.  Mielenterveyskuntoutujia ei mielletä vammaisiksi, eivätkä he yleensä saa vammaispalvelulain mukaisia vammaispalveluja. Heitä hoitavat omaiset jäävät usein vaille omaishoidon tukea. Lainsäädäntö ei ole esteenä, vaan se, ettei vammaispalvelujen ja omaishoidon tuen myöntämiselle […]

Lue lisää

Koulutuksen vähättelyä – vartijat hoitajina!

Viime viikolla keskusteltiin hallituksen esityksestä laiksi reservipoliisista. Sen mukaan poliisille luotaisiin reservi, joka voitaisiin ottaa käyttöön paitsi poikkeusoloissa ja puolustustilassa myös normaaliolojen häiriötilanteissa. Poikkeusoloissa ja puolustustilassa reservipoliisit voisivat tehdä kaikkia poliisin tehtäviä ja käyttää kaikkia poliisin toimivaltuuksia ja voimakeinoja. Reservipoliisin peruskoulutus sisältäisi lähiopetusta kaksi viikonloppua jokaista neljää opetuskokonaisuutta kohden eli yhteensä 8 viikonloppua ja siten […]

Lue lisää

Lakiesitys ei suojele muistisairaita turhien rajoitustoimenpiteiden käytöltä

Suomessa on tällä hetkellä lähes 200 000 muistisairasta. Jos jokaisella heistä ajatellaan olevan kaksi läheistä ihmistä, muistisairaudet koskettavat jo reilusti yli puolta miljoonaa suomalaista. Muistisairaudet eivät ole toivottomia sairauksia, sillä niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa tehokkaasti ja kuntouttaa. Eteneviin muistisairauksiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole parantavaa hoitoa ja siksi jossain sairauden vaiheessa muistisairas tarvitsee toisen ihmisen apua, […]

Lue lisää

Syyskuu on muistikuukausi – Muistiliitto kannustaa tekemään muistiystävällisiä tekoja

Mottoni on ollut jo vuosikausia Mahatma Gandhin ajatus: ”Ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa.”. Jokainen meistä voi vaikuttaa ja olla muutosvoimana. Esimerkiksi se, miten puhumme muistisairaista ja muistisairauksista, kertoo muille asenteistamme. Mitä Sinä ajattelet muistisairauksista ja muistisairaista? Tiesitkö, että muistisairaudet eivät ole toivottomia sairauksia, sillä niitä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa tehokkaasti ja kuntouttaa. Tiesitkö, […]

Lue lisää

Umpisurkea oppositioko?

Kirjoitin jo vastineeni Savon Sanomissa 2.9. julkaistuun ministeri Soinin kirjoitukseen, jonka otsikkona oli ”Umpisurkea oppositio”. Koska kaikkia kirjoituksen herättämiä ajatuksia en vastineeseeni pystynyt kirjoittamaan, jatkan vielä kirjoituksen herättämiä pohdintoja. Ymmärrän Soinin kirjoituksen olevan puolustusmekanismi hänen oman puolueensa surkealle kannatukselle. Kaikkien gallupien mukaan sinisten alamäki on ja pysyy. Sellaisessa tilanteessa usein käytetään kaikkia keinoja – kuten […]

Lue lisää

Hyvä opetusministeri, ammatillisen koulutuksen tilanne on kestämätön!

Hyvä opetusministeri, nyt tekisi mieleni sanoa kuten lukuisat asiantuntijatkin: ”Enkös minä tästä jo varoittanut!” Myönteistä on, että opetusministeri kertoo nyt olevansa huolissaan ammatillisessa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Hänen olisi kuitenkin kannattanut kuunnella asiantuntijoita jo aiemmin. Ammatillisen koulutuksen tilanne alkaa olla kaaosmainen, mutta eihän tämä ole yllätys. Vähänkin ammatilliseen koulutukseen perehtynyt henkilö pystyi jo etukäteen näkemään, ettei […]

Lue lisää

Kestävä kehitys on tärkeää tulevaisuuden yrittäjyydessä

Elokuussa suurin osa kansanedustajista tekee jo töitä tosissaan eikä suinkaan lomaile kuten media väittää. Itselläni on elokuun aikana neljä vapaapäivää. Eduskunta aloittaa istuntokautensa vasta syyskuun alussa, mutta elokuussa itselläni on ryhmäkokouksia, yritysvierailuja, kansalaisten ja ryhmien tapaamisia sekä erilaisia seminaareja ja niissä esiintymisiä. Kuluneen elokuun aikana itselleni erityisen antoisia ja opettavaisia ovat olleet Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon […]

Lue lisää