Lasten ja nuorten eriarvoisuus kasvoi koronan takia

Viime viikolla julkaistiin lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020 otsikolla ”Pandemian varjossa kohti maapallon tulevaisuutta.” Vuosikertomuksessa tuli esille samankaltaisia huolia lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyen kuin esimerkiksi aiemmin keväällä julkaistussa Ihmisoikeuskeskuksen raportissa Koronapandemian vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Pandemian aiheuttama kriisi on vaikuttanut monin tavoin kaikkien lasten, nuorten ja perheiden arkeen, hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Vaikutukset […]

Lue lisää

Suomalaiset haluavat terveysperusteisia päätöksiä

Suomalaisista 53 prosenttia kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden verottamista kannattaa 58 prosenttia suomalaisista ja suolan verotusta 43 prosenttia suomalaisista. Tulokset selviävät SOSTE:n, Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten asenteita epäterveellisten tuotteiden verotuksesta, myynninedistämisestä sekä kulutustottumuksista. Suomessa tuleekin ottaa käyttöön elintarvikkeiden terveysperusteinen vero, joka puuttuisi […]

Lue lisää

Suomessa vietetään aivoviikkoa jo 16:sta kertaa

Aivoviikko on kansainvälinen tapahtuma, jota vietetään noin 60 maassa. Sen taustalla on yhdysvaltalainen, vuonna 1950 perustettu, Dana-säätiö. Säätiö tuo esille aivotutkimuksen tärkeyttä ja edistysaskeleita sekä myöntää avustuksia aivotutkimukseen ja koulutukseen. Suomessa aivoviikkoa on vietetty vuosittain viikolla 11 aina vuodesta 2006 alkaen.  Tämän vuoden aivoviikon teemana on ”Ajattele aivojasi, mieti muistiasi”.  Suomessa aivoviikkoa perinteisesti viettävät neurologisen […]

Lue lisää

Nyt on panostettava erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen

Ihmisoikeuskeskus on todennut tuoreessa raportissaan, että koronapandemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Koronakiriisi on monin tavoin lisännyt eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Pandemia kielteiset vaikutukset usein kasaantuvat lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Myös nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Ihmisoikeuskeskus korostaa, että tässä tilanteessa on tunnistettava erityisesti ne lapset ja […]

Lue lisää

Suomi menestyy, kun Eurooppa menestyy

Eduskunta kävi viime viikolla hyvän ja kattavan keskustelun hallituksen EU-selonteosta. Tiiviisti voisi todeta, että Suomi menestyy, kun Eurooppa menestyy.  Olemme kiinteästi osana yhteistä markkina-aluetta ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa on viime aikoina paljon keskusteltu siitä, paljonko Suomi maksaa erilaisia maksuja EU:lle ja mitä saamme vastineeksi. EU:n arvo Suomelle ei kuitenkaan perustu vain euromääräisiin lukuihin siitä, minkä verran unionille […]

Lue lisää

(Työ)hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista

Kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on jo paljon tutkimusnäyttöä ja käytännön kokemuksia. Maailman terveysjärjestön, WHO:n, vuonna 2019 julkaisema yli 900 tutkimusta kattava tutkimusraportti osoittaa, että taidetoiminta parantaa terveyttä ja hyvinvointia, ehkäisee ja hoitaa lukuisia psyykkisiä sairauksia sekä auttaa selviytymään akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan edistää myös aivoterveyttä ja käsitellä […]

Lue lisää

Hyvää osallisuusviikkoa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella on meneillään sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Osana hanketta tällä viikolla vietetään osallisuusviikkoa. Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin: matalan osallisuuden kokemuksen on todettu liittyvän muun muassa vakavaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja huonoksi koettuun työkykyyn. Kokemus osallisuudesta lisää taas hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Osallisuuden avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja […]

Lue lisää

Mitkä ihmeen kohtuulliset mukautukset?

Suomi on ratifioinut kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Sopimuksessa asetetaan sopimusvaltioille velvoite toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti kattaen kaikki elämänalueet. Vammaiselle omannäköisen elämän toteutuminen ja osallisuus voivat edellyttävät esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun, henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun. Vammaispalveluissa ei ole kyse […]

Lue lisää

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyössä ravitsemusasioihin kiinnitetään liian vähän huomiota

Ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa sekä kansainvälistä että kansallista tutkimusnäyttöä. Esimerkiksi aivoterveyttä voidaan edistää ja muistisairauksia ennaltaehkäistä terveellisen ravitsemuksen avulla. Ylipainoisuus ja lihavuus lisäävät riskiä monille sairauksille. Toisaalta ikäihmisillä on myös aliravitsemusta. Terveyspoliittista tutkimusta siis on olemassa, mutta epäterveellisen ravitsemuksen kansantaloudellisesta merkityksestä tarvitaan vielä nykyistä enemmän tutkimustietoa. Suomessa yhä yleisempi ongelma on ylipaino. […]

Lue lisää

Sairaanhoitajien työolosuhteiden korjaamisella alkaa olla kiire

”Meille on sairaanhoitajia jonossa asti tulossa töihin.” Näin minulle todettiin vielä pari vuotta sitten erään sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation johdon taholta, kun varoittelin uhkaavasta sairaanhoitajapulasta. Tässäkään organisaatiossa ei puhuta enää näin. Monin paikoin Suomea pätevistä sairaanhoitajista on jo suurempi pula kuin lääkäreistä.  Pako alalta on alati kasvava ongelma. Tyytymättömyys työolosuhteisiin ei johdu pelkästään koronasta, vaikka […]

Lue lisää

Kulttuurihyvinvointi kuntavaaliteemaksi

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Näin tulee olemaan myös sote-uudistuksen jälkeen. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kulttuuritoimintaa. Kulttuurihyvinvoinnissa nämä kaksi tehtävää yhdistyvät. Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Se on vahvuuksien löytämistä ja uuden oppimista kulttuurin ja taiteen […]

Lue lisää

Erityislapsiperheiden tilanteesta puhutaan liian vähän

Erityislapsi-käsitteellä ei ole tarkkaa määritelmää, mutta usein sillä viitataan lapseen, jolla on erityisen tuen tarvetta. Kirjoitin ennen joulua Savon Sanomien blogissa erityislapsiperheiden palveluiden puutteista ja siitä, että monet erityislapsiperheet kokevat riittävän ja oikea-aikaisen avun ja tuen saamisen hyvin vaikeaksi. Kaikista palveluista ja tukimuodoista joutuu erikseen taistelemaan, eikä voimat siihen aina riitä. Vanhemmat kertovat myös, että oikeuksien vaatiminen johtaa […]

Lue lisää

Ja niin sote saapui taas eduskuntaan…

Viime viikolla käytiin eduskunnassa sote-uudistuksen lähetekeskustelu. Itse korostin puheenvuorossani hoitotyön ja hoitotyöntekijöiden tilannetta. Vaikka kysymyksessä on hallinnollisen uudistus, on tätä asiaa käsiteltävä myös tässä yhteydessä, sillä hallinnollisten rakenteiden on luotava puitteet palvelujen kehittämiselle ja henkilöstön osaamiselle. Hoitotyö on monella tavalla kriisiytynyt eikä se johdu pelkästään koronasta. Hoitotyön kehittäminen vaatii myös valtakunnallista ohjausta eikä sitä voi […]

Lue lisää

Muistityötä kehitetään näyttöön perustuvan toiminnan avulla

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Muistiliittoon kuuluu 42 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Muistiliiton keskeinen tehtävä on toimia muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Tämän rinnalle on viime vuosina noussut voimallisesti myös aivoterveyden edistämistyö, sillä aivoterveellisillä elämäntavoilla on mahdollista ennaltaehkäistä muistisairauksia ja myös hidastaa sairauden etenemistä. Aivoterveyden edistäminen on […]

Lue lisää

Erityislapsiperheet ovat tiukoilla

Erityislapsiperheiden tilanteesta puhutaan liian vähän.  Erityislapsi-käsitteellä ei ole tarkkaa määritelmää, mutta usein sillä viitataan lapseen, jolla on erityisen tuen tarvetta. Kysyin kahdelta tuntemaltani erityislapsen äidiltä, mikä on haastavinta heidän tilanteessaan.   Toinen heistä kertoi: ”Haastavinta on yksinäisyys ja se, että olet itse lapsen diabeteshoidon paras asiantuntija tilanteissa, joissa kaipaat asiantuntijan neuvoa. Myös väsymys on sanoin kuvaamatonta […]

Lue lisää

Huomataan nuoret hoivaajat

Nuoriksi omaishoivaajiksi kutsutaan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka kantavat vastuuta läheisestä aikuisesta. Hoitoa saava henkilö on usein vanhempi tai muu sukulainen, joka on vammautunut, sairastaa kroonista sairautta tai jolla on mielenterveyden ongelmia. Suomessa onkin jo alkanut vakiintua käsite ”nuori hoivaaja” omaishoitajan sijaan, koska se huomioi myös lapsen antaman emotionaalisen tuen. Näiden nuorten kohdalla ei myöskään pitäisi edes käyttää käsitettä omaishoitaja, sillä […]

Lue lisää

Halutaanko ikäihmisten palveluita todella kehittää?

Pari viikkoa sitten Yle julkaisi jutun, jossa tuli selkeästi esille, etteivät vanhustenhoidon laatusuositukset ”elä” käytännössä. Suositukset kuvaavat sitä, miten asioiden pitäisi olla. Käytännössä kuitenkin toimitaan toisin, eivätkä suositukset toteudu arjessa. Ristiriita arjen ja laatusuosituksen välillä muodostuu siitä, että hyville suosituksille ei löydy maksajia eikä välttämättä työntekijöitäkään. Toisaalta käytännön ongelmia ei myöskään aina tunnusteta tai tunnisteta. […]

Lue lisää

Vammaisyrittäjyyden tukeminen vaatii lisätoimia

Ammattitutkinnon suorittivat myös Harri Pynnönen Varkaudesta (vas) ja Tuomo Burman Kuopiosta (oik), molemmat toimivat yrittäjinä. Lisäksi Kuopiosta tutkinnon suoritti myös Virpi Sourunjärvi, joka ei valitettavasti päässyt päätöstilaisuuteen.   Olin eilen maanantaina eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtajana onnittelemassa Suomen ensimmäisestä vammaisten yrittäjien ammattitutkinto-opinnoista valmistuneita opiskelijoita. Koulutus suunniteltiin yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton asiantuntijoiden kanssa saavutettavaksi ja esteettömäksi. […]

Lue lisää

Tulevaisuus ei vyöry päällemme – teemme sen yhdessä

Viime viikolla keskusteltiin eduskunnassa kestävän kehityksen toimintaohjelmasta. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävästä kehityksestä on puhuttu pitkään, mutta nykyinen hallitus vie asiaa määrätietoisesti eteenpäin. […]

Lue lisää

Miten sosiaali- ja terveystoimesta saadaan vetovoimainen ala?

Sosiaali- ja terveystoimen ongelmista on puhuttu jo pitkään ja nyt viime aikoina erityisesti hoitotyöntekijöiden työuupumisesta ja heidän siirtymisestään pois alalta. Näihin ongelmiin ratkaisujen löytämiseksi olisi syytä suunnata katseet pidemmälle tulevaisuuteen ja pohtia, miten saadaan sosiaali- ja terveystoimi jälleen kiinnostamaan tulevaisuuden työntekijöitä. Järjestin keväällä ennen koronaa neljä tulevaisuustyöpajaa, joissa pohdittiin muun muassa sitä, millainen työ houkuttelee […]

Lue lisää

Vihreää siirtymää tarvitaan myös kilpailukykymme varmistamiseen

Viime viikolla eduskunnassa käsiteltiin ilmastovuosikertomusta. Sillä seurataan maamme päästökehitystä sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toteutumista. Lisäksi kertomuksessa seurataan myös sektorikohtaista päästökehitystä ja se sisältää kartoituksen käyttöön otetuista politiikkatoimista. Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimien kiireellisyys alkaa nyt korostua, koska ilmaston kiihtyvästä lämpenemisestä ja sään sekä vesiolojen ääri-ilmiöistä koituvat taloudelliset menetykset ovat lisääntyneet myös meillä huomattavasti. Vuosikertomuksen mukaan on todennäköistä, […]

Lue lisää