SOSTE 10 vuotta – Onnea!

SOSTE eli Suomen sosiaali- ja terveys ry täyttää tänä vuonna 10 vuotta. SOSTE:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin tammikuussa 2011 ja varsinainen toiminta alkoi vuoden 2012 alussa kun Sosiaali ja terveysturvan keskusliitto, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ja Terveyden edistämisen keskus yhdistyivät Suomen sosiaali ja terveys ry:ksi. Nykyisin SOSTE:n kuuluu yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

SOSTE on koko toimintansa ajan korostanut toiminnassaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä sekä inhimillisestä että kansanterveydellisestä ja kansantaloudellisesta näkökulmasta. Mikään ei ole yhteiskunnalle niin kallista kuin jättää ennaltaehkäisevät sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet tekemättä. Niistä säästäminen johtaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun.

SOSTE on ollut myös edelläkävijä hyvinvointitalouden esille nostamisessa perinteisen talousajattelun rinnalle. Hyvinvointitaloudella tarkoitetaan SOSTE:n oman määritelmän mukaan yhteiskunnan aluetta, jossa toimitaan hyvinvoinnin lisäämisen ja hyvän elämän edellytysten vahvistamisen lähtökohdista. Hyvinvointitalouden päämäärä on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. Hyvinvointitaloudessa tuotetaan ja jaetaan hyvinvointia sekä investoidaan hyvinvointiin.

Hyvinvointitalous edellyttää hyvinvointi-investointien tekemistä. Hyvinvointi-investointi on panostus, jolla lisätään yksilön tai yhteisön hyvinvointia kestävästi, kuten esimerkiksi panostamista koulutukseen, terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

SOSTE korostaa hyvinvointi-investointien merkitystä myös valtion ensi vuoden talousarviossa. Kestävä kasvu edellyttää taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalisen kestävyyden huomioimista päätöksenteossa. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan hyvinvointi-investointeja terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä työllisyyteen. SOSTE painottaa, että järjestöt ovat osa ratkaisua ja siksi niiden rahoitus on turvattava pitkäkestoisella ratkaisulla.

Lisäksi viestissään budjettiriihen SOSTE:lla on erittäin kannatettavia näkökulmia, joista mainittakoon seuraavat:

  • Työllisyyttä parannetaan tuottavuutta nostamalla, ei leikkaamalla sosiaaliturvaa. Työn tuottavuutta lisätään vahvistamalla ihmisten terveyttä, työkykyä ja osaamista.
  • Kansanterveyden haasteet vaativat yhteiskunnallisia ratkaisuja. Epäterveellinen ruokavalio lisää väestön sairastavuutta ja aiheuttaa kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle erityisesti julkisen terveydenhuollon menojen kasvuna. On otettava käyttöön terveysperusteinen valmistevero, joka vähentää liiallisen sokerin, suolan ja kovan rasvan saantia.
  • Suorilla panostuksilla kansalaisten hyvinvointiin korjataan koronakriisin aikana syntynyttä hoito- ja hoivavelkaa sekä vähennetään terveydellisiä esteitä saavuttaa korkea työllisyysaste.
  • Mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy työkyvyttömyyteen ja siksi mielenterveyspalvelujen saatavuuteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Palvelujen saatavuuden parantamiseksi perusterveydenhuollon lääkärikäynnit tulee säätää maksuttomiksi.
  • Ilmastopolitiikassa tarvitaan konkreettisia toimia riittävien päästövähennysten saavuttamiseksi. Samalla tulee kuitenkin huomioida ilmastotoimien oikeudenmukaisuus ja sosiaaliset vaikutukset. Yhteiskunnassa on tärkeää myös panostaa ilmastonmuutoksen seurauksiin varautumiseen ja sopeutumiseen.

 

Onnea 10-vuotiaalle SOSTE:lle ja menestystä tuleviin vuosiin!

 

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Eduskunnan terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän puheenjohtaja