Tällä viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa

Tällä viikolla vietetään lasten oikeuksien viikkoa ja tämän viikon teemana on yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Viime viikolla järjestettiin eduskunnassa yhdessä Suomen Sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE), eduskunnan lapsen puolesta ryhmän sekä tutkijoiden ja kansanedustajien ryhmän (TUTKAS) kanssa lasten terveyskäräjät. Aiheena käräjillä oli tänä vuonna kouluyhteisö terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Päivän aikana pidettiin oppilaiden ja opettajien puheenvuoroja ja pohdittiin järjestöjen roolia osana koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta.

Yhtenä esimerkkinä järjestöjen toiminnasta kuultiin Aseman Lasten ”Friends” – toiminnasta. Friends on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Se opettaa lapsia ja nuoria tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten minäkuvaa ja itsetuntoa sekä uskoa omaan pärjäävyyteen.

Ohjelmaan kuuluu 12 tapaamista, joissa keskustellaan ja tehdään harjoituksia, joiden avulla etsitään konkreettisia keinoja selviytyä huolta ja pelkoa aiheuttavista arkipäivän tilanteista. Friends-ohjelma on ollut vaikuttava ja siitä on omat versiot eri ikäisille lapsille ja nuorille.

Omassa puheenvuorossani terveyskäräjillä korostin empatia- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen merkitystä osana koulujen kasvatustehtävää. Niitä opitaan muun muassa tunnistamalla ja kohtaamalla tunteita itsessä ja toisissa, rakentavia toimintatapoja harjoittelemalla esimerkiksi toiminnallisten menetelmien avulla sekä arjen ristiriitatilanteita käsittelemällä.

Ulkopuoliset hankkeet ja toimijat ovat tärkeitä, mutta erityisen tärkeää on, että opettajalla olisi aikaa kohdata jokainen lapsi ja nuori henkilökohtaisesti ja vahvistaa hänen myönteisiä puoliaan. Opettajalla pitäisi olla myös herkkyyttä ja keinoja tunnistaa ristiriidat ja oppilaiden pelot sekä kyetä nostamaan vaikeita asioita esille. Tämä ei onnistu, jos ryhmäkoot ovat liian suuria.

Liian suurista ryhmistä kärsivät erityisesti erilaiset oppijat, joita arvellaan olevan noin 20 prosenttia kaikista oppijoista. Erilaiset oppijat eivät tarvitse välttämättä erityisopetusta, mutta he tarvitsevat oman oppimistyylin tunnistamista ja henkilökohtaista ohjausta sen käyttöön. Jos he eivät saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea, niin on suuri riski, että he putoavat normaalilta oppimispolulta, jonka seurauksena tulee esimerkiksi levottomuutta ja oppimisvaikeuksia.

Lasten oikeuksien viikon teema yhdenvertaisuus ja osallisuus ohjaa meidät ajattelemaan myös resursseja. Lapsiin ja nuoriin panostaminen tulee nähdä tulevaisuuteen investointina. Vaikka suurin osa lapsista oppii opetussuunnitelmassa mainitut asiat hyvin myös isoissa ryhmissä, niin kuitenkin kaikkien etu on riittävän pienet oppilasryhmät, sillä pienissä ryhmissä kaikki pysyvät mukana ja siellä opettajalla on mahdollisuus huomioida jokainen oppilas yksilönä.

Merja Mäkisalo-Ropponen