Tasa-arvokysymykset vahvasti mukana hallitusohjelmassa

Ruusuja Miina Sillanpään patsaalla 4.6.

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy nosti keväällä ennen vaaleja tasa-arvoasiat vahvasti pöydälle. Suomi on monella mittarilla naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehityksen kärkimaita, mutta meilläkin edelleen tietyt yhteiskunnalliset rakenteet ja ajattelutavat asettavat naiset monessa suhteessa miehiä eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi palkkauskysymykset, perhevapaat ja lastenhoito ovat asioita, joissa nämä erot nousevat edelleen vahvasti esiin.

Suomessa merkittävä osa naisista työskentelee julkisella sektorilla terveydenhuollon, hoitoalan, varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa. Viime hallituskaudella heihin kohdistuivat korostetusti hallituksen julkisen talouden sopeutustoimet irtisanomisten ja lomarahaleikkausten kautta. Tätä taustaa vasten onkin ensiarvoisen tärkeää, että Rinteen hallitus on halunnut vahvasti nostaa tasa-arvokysymykset ja naisten aseman vahvistamisen näyttävään rooliin ohjelmassaan.

Uusi hallitus on päättänyt tasa-arvo-ohjelman laadinnasta, jossa politiikan sukupuolinäkökohdat halutaan tuota vahvemmin esiin. Samalla se sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen esimerkiksi budjetin laadinnassa ja lainsäädäntötyössä tehostetaan sukupuolivaikutusten arviointia.

Hallitus myös haluaa edelleen vahvistaa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa samapalkkaisuusohjelmaa, jolla edesautetaan toimia samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämiseksi sekä työelämän segregaatioiden purkamiseksi. Eräänä vahvana esimerkkinä tästä on Tehyn maaliskuussa esittämä tasa-arvo-ohjelma, jonka tarkoituksena on kuroa umpeen naisvaltaisen terveydenhoitoalan alan palkkakuoppaa ja tasoittaa miesten ja naisten keskimääräistä palkkaeroa. Hallitus myös esittää palkka-avoimuuden lisäämistä sekä tasa-arvolakiin työntekijöille mahdollisuutta puuttua näin esille tulleisiin epäkohtiin.

Hallitus on myös asettanut kunnianhimoisen tavoitteen perhevapaauudistuksen toteuttamiseksi. Tavoitteena on sekä hoitovastuun tasaisempi jakautuminen ja samalla varsinkin nuorten naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen. On tärkeää, että annamme nuorille vahvan merkin siitä, että perheen perustaminen ja työelämä ovat entistä paremmin sovitettavissa yhteen. Osana uudistusta raskaussyrjintään tullaan kitkemään lainsäädäntöä tehostamalla ja valvontaa vahvistamalla.

Tasa-arvo ei siis ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja aktiivisuutta. Itsekin tehyläisenä iloitsen, että Tehyn oikeutetut vaatimukset tulivat huomioiduksi hallitusohjelmassa. Nyt meillä on oivallinen tilaisuus laittaa ne täytäntöön.

Viime viikolla vietettiin Miina Sillanpään syntymäpäiväjuhlaa. Miina oli ehdoton tasa-arvon puolustaja. Juhlassa puhunut Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä totesi, että tasa-arvo on ottanut viime vuosina jopa takapakkia. Tämä näkyy muun muassa siinä, että maailman talousfoorumin tasa-arvo indeksillä Suomi on jäämässä jälkeen muista pohjoismaista sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Uudessa hallitusohjelmassa on tämä suunta muuttumassa. Paljon on työtä tehtäväksi, mutta suunta on oikea.

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)