Kärkihankkeella vauhtia & uutta designia palvelujen kehittämiseen

Ikääntymisen ei pidä tulla yllätyksenä kenellekään – ei minulle tai sinulle yksilöiden perspektiivistä asiaa katsoen eikä yhteiskunnalle, jonka on nähtävä asia helikopteriperspektiivistä. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän palvelujärjestelmän turvaamiseksi muutos on välttämätön ja myös mahdollinen, kunhan päämäärä on selkeä ja kaikkien osallisten tiedossa. Ja sitoutuakin siihen pitää. Muutos edellyttää väestön ikärakenteen muutoksen ymmärtämistä ilmiönä, yhteistä tulevaisuusnäkyä sekä tutkimusten esiin nostamien kriittisten pisteiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista. Hallituksen ohjelma painottaa vahvasti muutoksen aikaansaamista, tietoon perustuvaa johtamista sekä uudenlaista yhdessä tekemistä.

On ensinnäkin ymmärrettävä väestön ikärakenteen muutosta ilmiönä ja sen mittaluokka. Tätä ymmärrystä on lisättävä koko yhteiskunnassa, jotta muutokseen varautuminen on asianmukaista. Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää myös rakenteiden muuttamista, sillä nykyisenkaltaisen palvelujärjestelmän ylläpitäminen ei ole taloudellisesti kestävällä perustalla. Palvelujen rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää puolestaan niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä.

Muutoksen keskiössä on yhteinen näkemys asiaintilasta – yhteinen tilannekuva siitä, mitä tavoitellaan, millä perusteilla ja miten muutos tehdään. Tavoiteasetannan tueksi on käytettävissä paljon ’täsmätietoa’.  Haasteena onkin jo olemassa olevan tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen. Näyttöä on käytettävä!

 

Hallituksen kärkihankkeella tehdään muutosta 3-vuotisella investoinnilla

Palvelujen kehittämisessä kärkihankkeella on merkittävä rooli. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen toimeenpanoon on varattu 30 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena ovat iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeen verkkosivujen (http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito) kautta voi seurata hankkeen etenemistä. Keväällä on tulossa hankkeen käynnistysseminaari (15.3.2016) ja aluekierroksia.

 

Kärkihankkeessa tehtävä työ voidaan kiteyttää seuraaviin

  • Otamme iäkkäät mukaan – miksi jättäisimme tällaisen voimavaran käyttämättä?
  • Uudistamme palvelujen rakennetta ja valikkoa asiakas- ja tarvelähtöisesti hyvin yhteen sovitetuksi palvelukokonaisuudeksi; muistamme, että uudistamatta jättäminen on valinta, jolla on vaikutukset sekä asiakkaiden, heidän läheistensä ja heitä hoitavien tilanteeseen ja kustannuksiin
  • Kehitämme erityisesti kotiin annettavien palvelujen valikkoa ja kotihoidon sisältöä – maalissa ei olla vielä!
  • Edistämme kaikin tavoin kaikenikäisten asumisen vaihtoehtojen kehittämistä
  • Edistämme omais- ja perhehoidon kehitystä lisäämällä em. palvelumuotojen houkuttelevuutta ja hoitajien hyvinvointia
  • Parastamme, mallinnamme, kokeilemme ja juurrutamme!

Kuulen mieluusti ajatuksiasi – ollaan yhteyksissä! Twitter: #IKIOMAT (Facebook- & Linkedin -yhteydet rakenteilla)