Elinvoimaa hankinnoista

Muutama vuosi sitten uusittu hankintalain henki on pk-yrityksiä tukeva. Siinä hankintoja tekeviltä julkisen sektorin tahoilta edellytetään hankintojen tekemistä siten, että maamme pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan kilpailutuksiin. Uusi hankintalaki on ollut voimassa jo yli neljä vuotta. Edelleen kuitenkin usein valitettavasti näkee tarjouspyyntöjä, joissa hankintaa ei ole riittävästi pohdittu etukäteen pk-yritysten osallistumismahdollisuudet huomioiden. Suurin este pienten ja keskisuurten yritysten osallistumiseen kilpailutuksiin on hankinnan liian suuri koko. Tässä hankintalaki puolustaa pk-yrityksiä: se ohjaa jakamaan hankinnat osiin.

Hankinta-asioissa onnistumisen kannalta kaikkein keskeisimmäksi nousee kaksi asiaa; aika ja vuoropuhelu. Kun hankinnan suunnitteluun varataan oikeasti riittävästi aikaa ja vuoropuhelua käydään hankintayksikön ja yrittäjien välillä aidosti, on hankinnalla parhaat mahdollisuudet onnistua. Hyvä hankinta palvelee hankintayksikköä, mahdollisesti paikallista tai alueellista yrittäjyyttä ja ennen kaikkea veronmaksajaa eli palvelun tai tuotteen loppukäyttäjää. Kun julkisessa hankinnassa on aina kyse yhteisten veroeurojen käyttämisestä, tulee hankintoja tekevien julkissektorin viranhaltijoiden antaa niihin riittävä aikaresurssi. Liian usein hankintoja tehdään kiireellä tarve tai sopimuskauden loppuminen liian myöhään huomioituna.

Osaamiseen laitettava panostuksia

Kuntien ja myös osin kuntaomisteisten yhtiöiden ja kuntayhtymien hankintaosaaminen vaatisi myös sille kuuluvan panostuksen. Pohjois-Savossa tehdään vuosittain arviolta noin 1,5 miljardilla julkisia hankintoja. Pelkästään huomioiden hankintojen merkittävä euromäärä, olisi osaamisen kehittäminen hankinta-asioissa nostettava strategiatasollakin näiden julkisyhteisöjen yhdeksi tavoitteeksi. Samalla yritystenkin on pidettävä huoli oman osaamisensa ajan tasalla pitämisestä.

Tuleville päättäjille vastuuta hankintapolitiikasta

Elokuussa työnsä aloittavien kunnanvaltuustojen on otettava hankintapolitiikka omiin käsiinsä ja päätettävä hankintaohjeistus, jonka avulla hankinnat saadaan palvelemaan myös paikallis- ja aluetaloutta. Samalla asiaa on päättäjien taholta vietävä kuntaomisteisten ylikunnallisten yhtiöiden ja yhtymien hallintoon. Julkisissa hankinnoissa on pitkälti kyse kuntalaisten palveluista. Julkissektorin ostoilla on huomattava merkitys useiden toimialojen yritysten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta ihan jokaisen kuntalaisen arkeen. Tätä isoa kuvaa kannattaa tulevien kuntapäättäjienkin ihan kauden alusta saakka tarkastella.

 

 

Kirjoittaja on Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen.

Kuopion Yrittäjät perusti yhdessä Kuopion kaupungin kanssa hankintojen kehittämisfoorumin,  jolla on viisi tavoitetta:

  • palvelusetelin käytön lisääminen
  • pienhankintojen läpinäkyvyys
  • markkinavuoropuhelujen määrän lisääminen
  • tarjouskilpailuihin lisää tarjouksia. Viides tavoite on
  • viestinnän ja vuorovaikutuksen lisääminen julkisista hankinnoista